HomeBarbarenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 933.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

. 8 g
eenmaal het lot van ons vaderland er bij op het spel staat,
‘ zullen ook wij palstaan, even eensgezind, muurvast, onver-
saagd. Politieke tinnegieters, voor wie ,,de partij" alles is,
en ,,het vaderland" een holle phrase, zullen verstommen,
egoïstische belangen zullen op den achtergrond treden. .
Zonder het standpunt en de sympathieën van ons volk
in dezen oorlog in het geding te brengen, weet ik toch,
dat er geen natie bestaat, die grooteren eerbied koestert ,
voor manhaftigheid in woord en daad dan de Zweedsche. l
Wie de eensgezinde, olifervaardige toewijding heeft aan- j
_ sohouwd van een groot volk, den onwankelbaren moed,`de ‘
mannelijke gezindheid in woorden zoowel als in daden, het l _
onwrikbaar vertrouwen, waarmee het groote overwinningen _
viert en zware verliezen draagt, zoo iemand kan met zijn "
hand op het hart niet zeggen: Ik ben neutraal.
Niemand, die iets van den oorlog aan de fronten heeft
gezien, en het Duitsche volk heeft leeren kennen, kan aan
den onwaardigen laster, aan de bakerpraatj es van opzettelijke g ‘
Duitsche wreedheden, van vernielzucht en barbaarschheid,
waarvan de Ententepers in de hatelijkste bewoordingen over-
slaat, zonder deugdelijk onderzoek geloof schenken. · . '
Hetgeen ik in Oost­Pruisen en elders in het Oosten heb
aanschouwd, geeft mij een inzicht in de onmetelijke ver-
woestingen, welke de oorlog heeft veroorzaakt. In Oost-
Pruisen liggen duizenden steden, dorpen en gemeenten, .
waar de Russische legers zijn doorgemarcheerd, in geplun-
derden en verbranden toestand. Toen de Russen Polen ver-
lieten, was dit hun eigen land, wat door hen zelven werd
verwoest, toen zij moesten terugtrekken. De meeste belang- _
rijke fabrieken waren afgebrand, ruïnes van geblakerde
steenklompen omgaven het geheel, dat eens machines, stalen
balken, pijlers en assen waren geweest. Geweldige kluwens ,
van door de hitte in elkaar gedraaiden ijzerrommel lagen `x
tusschen puinhoopen van zwart geblakerde tegels. . il
Er zijn ginds steden, die op kerkhoven gelijken, waar de al .
puinhoopen doen denken aan omgespitte grafheuvels, ge-
blakerde schoorsteenen aan donkere grafmonumenten.
j De inwoners van het land werden gedwongen de vlucht
te nemen naar het Gosten, terwijl hunne huizen en hunne ,
l _ gewassen op de akkers in lichte laaie stonden. De nood
was onbeschrijfelijk, Wat er nu voor de ongelukkige be- _ l•
, volking van Polen wordt gedaan, is zeer veel,._wanneer
l «..