HomeVoorheen en thansPagina 8

JPEG (Deze pagina), 733.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

ä
i I 6
cipeerd; deze hielden op een aanhangsel der medische
studien te zijn, en haar recht op zelfstandige ontwikkeling Y
werd daardoor erkend. Het was inderdaad een merk-
waardig teeken des tijds, wel een bewijs van de helder- ‘
{ heid des bliks, dien de ontwerper van het koninklijk besluit,
l de hoogst verdienstelijke vAN Ewrjck, in de behoeften
van dien tijd had geslagen. Ook mogen wij veilig be-
weren, dat in het algemeen door dit besluit het hooger
, onderwijs in ons vaderland beter geregeld werd dan toen
j ergens elders het geval was. Doch het was een tijd van
j overgang. De volledige emancipatie kon niet op eens .
plaats hebben, zonder zekere verkregen rechten te schen-
den; bovendien, de politieke woelingen van het laatst
der vorige eeuw en de daarop gevolgde fransche over-
X heersching, waardoor zelfs een tijdlang het bestaan der
X Utrechtsche Akademie ernstig bedreigd werd, waren voor
[ de ontwikkeling van wetenschappelijke talenten zeer on-
gunstig geweest. En zoo verklaart het zich, hoe een
i man als nn IFREMERY zich met het onderwijs in een aantal
vakken, deels tot de eigenlijke geneeskunde, deels tot
de natuurwetenschappen behoorende, kon blijven belasten,
waarvoor tegenwoordig minstens een vijftal professoren
worden gevorderd.
DE Fnmnsiav was trouwens een in menigerlei opzicht
merkwaardig man, een dergenen die in den tijd waartoe
mijne herinnering hier terug gaat, reeds zeldzaam waren 1.
en thans in het geheel niet meer voorkomen. DE FREMERY, j
reeds op vijfentwintigjarigen leeftijd, in 1795 tot hoog- .
leeraar benoemd, had nog den tijd der hervorming van M
de chemie door Lrivorsrmz en van de zoologie door Cuvrmz _~
beleefd. Van beiden was hij een groot bewonderaar. 2
Hij was toen reeds omstreeks óo jaren oud, nog krachtig ~
en` gezond. Ik herinner mij niet dat hij ooit een zijner
vele lessen om ongesteldheid heeft behoeven te verzuimen,