HomeVoorheen en thansPagina 67

JPEG (Deze pagina), 811.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

`
ós i
woning der Akademische klinieken zich reeds eene zekere g
· * mate van bedrevenheid in de herkenning en behandeling Q
i van ziekten hadden eigen gemaakt, hebben, ook zonder
­ dat eenige wet hun zulks voorschreef, eenige maanden te ‘_
· Amsterdam doorgebracht om ook de klinieken der profes-
= .. . .. i
_ soren aldaar bij te wonen. Ook dit had bij de wet kunnen ,
‘ . A geregeld en, zoo niet voorgeschreven, dan toch op de eene
l of andere wijze aangemoedigd kunnen worden. Zoo had te
Amsterdam eene geneeskundige écalc dc pazyfecfzbïzzzczzzczzi j
kunnen zijn gevestigd geworden, die ten nutte van het i
geheele vaderland had gediend, terwijl de medische
studenten, die deze tot voltooing hunner praktische studien _
· bezochten , dan reeds den ouderdom bereikt hadden,
waarop zij aan de verleidingen der groote hoofdstad
beter weerstand konden bieden. 1) Y
Zoo zoude ik en velen met mij gewenscht hebben. Het
ontbreken in de wet van eenige aanwijzing, waardoor
zeker verband tusschen de akademien en het Amsterdam-
sche athenaeum en de geneeskundige school werd gebracht
en het daarop door de Tweede Kamer aangenomen amen-
dement , waardoor Amsterdam het recht erlangde zijn
Athenaeum in eene universiteit te veranderen, heeft dat ‘
alles den bodem ingeslagen. fhzzc zllzzc Zac/zïy112czc./ ;
[ Is het mogelijk nu nog op den eenigen goeden weg
terug te keeren? Ik weet het niet en waag ter naanwer­ E
. J
nood dit te hopen. j
1
vw-"__ l
1) Ook het Rotterdamsche ziekenhuis zoude rijke stof voor eene cliniek kunnen
leveren. Men heeft mij wel eens gezegd dat er in onze groote koopsteden ge-
legenheid bestaat tot het opdoen van juridische kennis, bepaaldelijk in hethandels- j
g recht, die men in de steden, waar de rijks-universiteiten gevestigd zijn, niet of in
`· _ geringere mate heeft. Het zoude derhalve gewenscnt kunnen zijn van die gelegen-
heden voor een soort van practicum gebruik te maken. Daar het hier echter niet, [
zoo als bij een medisch clinicum, op zien, maar alleen op spreken, hooren en
lezen aankomt, en men dit te Utrecht en te Leiden even goed kan als te Amster- {
dam en te Rotterdam, zoo zie ik het nut daarvan nog niet in. Ik moet het
oordeel hierover echter aan meer bevoegden overlaten. .
is . Z,
« `Li
. _ j
u
. ä
.. i