HomeVoorheen en thansPagina 66

JPEG (Deze pagina), 769.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

I
s.
i
I 64
I TC
niet uitsluitend aan de leden der faculteiten behoeven op
te dragen, maar aan dezen assessoren kunnen toevoegen, é
waartoe dan in de allereerste plaats de Amsterdamsche i g
professoren in aanmerking kwamen. Ik geloof niet dat .
een der Akademische professoren er bezwaar tegen zoude i h
gehad hebben zijne vaak lastige taak met d.e Amster- I
damsche collegen te deelen. _ ’
li Er is echter nog meer dat, om den loop der zaken i j
goed te begrijpen, hier moet worden aangestipt. Te
Amsterdam heeft altijd eene ruimere gelegenheid voor
clinisch onderwijs bestaan dan aan eene der drie Akademien.
jl Groote ziekenhuizen met talrijke patienten kunnen alleen
door eene groote bevolking gevoed worden. Onder die ‘
talrijke patienten komt dan natuurlijk ook een grooter
j aantal voor van dezulken die als objecten voor het clinisch
onderwijs kunnen dienen. De kans van sommige zeldzame
j ziekten en gebreken te kunnen zien neemt toe met het
gj getal lijders in de ziekenhuizen. In dit opzicht staat
Amsterdam zonder twijfel bovenaan. Toch wachte men
zich ook hier voor overschatting. Eene stad als Utrecht
met ógooo inwoners biedt ook eenen genoegzaam grooten
ti voorraad aan voor goed clinisch onderwijs, vooral sedert
het nieuwe ziekenhuis tot stand is gekomen, dat beter
ingericht is dan een der Amsterdamsche ziekenhuizen.
Desniettemin is de wenschelijkheid geenszins te ontkennen, `
l dat de te Amsterdam bestaande gelegenheden tot prak-
I tische oefening in· genees- en heelkunde benuttigd
ja I worden door allen die later als arts zullen optreden. Dit
g is trouwens reeds lang erkend ') en velen die door bij-
il ze r
1) Onder anderen door P. HARTING in zijne in 1858 verschenen Gerlac kim over
i f het haagcr mzrlcrwzjs, bl. 70. In dit geschrift komt bovendien nog wel het een en
j ander voor, dat ook nog in onzen tijd behartiging schijnt te verdienen. Eenige
[ E der daarin bevatte voorslagen zijn sedert verwezenlijkt, niet alle.
ij . , i
Qui
‘~ I?

iii . I
; " I
ia; j p A j Q