HomeVoorheen en thansPagina 65

JPEG (Deze pagina), 788.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

i
A
‘ Het gezegde moge over de j?/’(ZCSC'7ZZL/ll voldoende zijn.
I Nu iets over de rzvzácccziczzfzkz. Eerst door naar het ver-
ledene, waarin het tegenwoordige wortelt, den blik te
E wenden, kan men dit laatste goed begrijpen. fi
Amsterdam had een Athenaeum en eene daarmede in ä
, I verband staande Geneeskundige School, met een wel is
I waar klein getal professoren, maar waaronder verschei­ §
dene die niet alleen Amsterdam maar ons geheele vader- à
K land tot groote eere strekten.
In den regel werd toen te Amsterdam goed gestudeerd. ,
De door de akademische faculteiten afgenomen examina
hebben dit bewezen. Hierbij moet men echter wel in
het oog houden: dat het in dien tijd eene groote zeld­ l
_ zaamheid was dat een Amsterdamsch student niet bij i
1 · zijne ouders aan huis woonde. Toch hebben wij hier i
l een nieuw bewijs, zoo het nog noodig ware, dat het, ·
t voor het dragen van goede vruchten door het hooger ‘
j onderwijs , minder op de uitgebreidheid der daartoe be- i
I stemde inrichtingen, dan op den ijver en de werkzaamheid
’ van professoren en studenten aankomt.
j Intusschen bestond er sedert vele jaren bij de Amster-
damsche professoren een grief. Zij waren alleen belast
Q met het onderwijs, niet met het examineeren hunner
leerlingen. Akademische graden mochten alleen door de ¥
i Akademische faculteiten worden uitgedeeld. In zekeren J
­ ‘ zin was deze grief billijk, in zoo verre namelijk als het i
voor het groote publiek den schijn had alsof de profes-
i soren aan de Akademien hooger in rang stonden dan die
I . aan het Athenaeum. Nu geloof ik niet, dat hunne collegen l
aan de Akademien dien trouwens belachelijken waan gedeeld
hebben, nog minder dat zij hun dit ooit hebben laten à
voelen, maar toch de grief bestond, en daarmede had bij j
de herziening van de wet op het hooger onderwijs rekening
moeten gehouden worden. Men had b. v. het examineeren
I ä
l i i
l
¤ á
L ë