HomeVoorheen en thansPagina 64

JPEG (Deze pagina), 785.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

4· 9 4 Y E
J V!
,- 62 _.

jj V leven te Amsterdam uit den aard der zaak duurder dan ¤
elders, en dit is reeds op zich zelf voldoende om menig ‘
L? vader, die niet in Amsterdam woont, te weerhouden van ;
li er zijne zoons heen te zenden. In elk geval zal het nog E
ng ·
i lan , zeer lan duren eer dat de studentenstroom zich
{ g ·
E j ook van elders naar Amsterdam richt. Elk vader die .
J { zelf aan eene der oude universiteiten gestudeerd heeft, is ‘
g j natuurlijk geneigd daar ook zijne zoons te laten studee-
ren, en mocht er ooit eene gesupprimeerd worden, dan R
ll J _
3 zal hij 1n den regel toch nog de overblijvenden kiezen
boven Amsterdam. Eenmaal op dien weg zijnde, zal
ï ij _ men, om den onwilligen studentenstroom naar Amsterdam
I te drijven, genoodzaakt worden verder te gaan. Hodzb
‘ § 7/zzh`, cms izözi Ook de beide andere ri`ks­universiteiten «
i J _
· , zullen moeten worden opgeruimd, de eene voor, de andere _
` ë· na, tot dat eindelijk het droombeeld eener enkele groote, ç
f schitterende universiteit zal verwezenli`kt zi`n, een droom-
_, . J J
9 fi •· • '
v beeld, waarvan de verwezenlijking alleen door hen kan ,
worden gewenscht die buiten het hooger onderwijs staan i °
j [ en zijne wezenlijke behoeften niet kennen. ’
I ii Werlqelijk leert de ondervinding dat in groote steden .
s · r gevestigde universiteiten geenszins diegene zijn, waaraan
jj het best gestudeerd wordt. HYRTL, zelf professor te
e . .. J
j VVeenen, erkent het in de voorrede voor zijne Tapagza- ,
1 ~ . . . . .
j · . jóhzsche Azmzbmzc. Niet de beste Jlfcdzzmer komen volgens J
lt hem van de universiteiten te Weenen, te Berlijn of te _ X
il ·
· Leipzig, maar van die in kleinere steden, Jena, Gottingen,
i Heidelberg. Eens maakte ik GEGENBAUR, toen nog te jena,
r. ï . .. . ..
" _ï een com hment over zi ne werkzaamheid. Z1 nantwoord was: i
14 , J J .
SJ , rz was sail mem ezzzc/z sam! zh ma Z/ëmz, als aröezk‘m." ,
jl 7 9
lj Z __t_-.n_-.
I, i
‘4. L;
[ verschenen brochure, getiteld: De ver Zaalsivzv der kweekrclwal war militairen
V l p <>
i , ¤‘c2zccykzuzdz'¤‘en mmr Amstcrdczm, zijn al de evolgen die deze verplaatsin ig
4 _ «> .> g g g
{ noodwendig hebben moest, voorspeld. Die voorspelling heeft zich in allen deele är
’ j bewaarheid
ir ~
• | g
P
. " l'
Y '
· . I
lf J
. bl
l\` f Y Y gj