HomeVoorheen en thansPagina 63

JPEG (Deze pagina), 776.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

( ä
ä
i
#1
' 61
museën, ziekenhuizen enz., zooals men deze elders in ons
vaderland vergeefs zoude zoeken. A
‘ Doch naast deze voordeelen staan nadeelen. Amsterdam
is een koopstad en zal dit natuurlijk altijd blijven en er
de physionomie van behouden. Handel en studie kunnen (
‘ zich verdragen en samengaan, getuige de velen die zoo-
wel in vroegeren tijd (men denke b. v. aan Nic. Wirznn, ~
aan HUDDE en a.) als tegenwoordig beide op waardige
‘ wijze vereenigd hebben. Toch is het bezwaarlijk te ont-
kennen dat er tusschen het jagen naar geld en het jagen
naar wetenschap een zeker antagonisme bestaat, evenmin ?
als dat in Amsterdam het eerste voorheerscht en moet
blijven voorheerschen. Altijd zal daar handel eenen
domineerenden invloed uitoefenen en de wetenschap meer
op den achtergrond optreden. Eene universiteitsstad in l
den eigenlijken zin des woords, d. i. eene stad waarin schier A
aller belangen zich in meerdere of mindere mate rondom _ I
die der universiteit scharen, zal Amsterdam nooit worden.
Hier komt nog iets anders bij. De geheele levenswijze
in Amsterdam is ingericht volgens de gewoonten van
den handelstand. De koopman sluit, na zich van zijn ~
dagtaak gekweten te hebben, des avonds zijn kantoor. A
Societeiten, schouwburgen, cafés chantants bieden hem
J dan overvloedige gelegenheid tot verpoozing aan. Dat
menig student, tenzij hij bij zijne ouders woont, aan die »
verlokkingen geen weerstand kan bieden, spreekt van Ai
zelf Zoo worden vele uren, die aan studie moesten {
gewijd zijn, op eene plaats van uitspanning doorgebracht. (
i Dat dit niet uit de lucht gegrepen is, weet elk in ik
Amsterdam die zijne oogen niet moedwillig sluit, en Y
het Rapport der commissie over den toestand der mili-
taire geneeskundige school bevestigt het. l) Voorts is het ä

www
1) In eene tien jaren geleden (1868) naamloos te Utrecht bij L. E. BoscH &ZooN
nl
. er

rl