HomeVoorheen en thansPagina 62

JPEG (Deze pagina), 779.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

/,.7 Y"`; `· ` ' " ` ' ­ ­·~­:~~·-»,..­».-r·­~·--«.­-­~­ ­-.~.. .... . ,, v,,, ï_,_,, __, _Y _ jv
{ 9
i
E
D
. ’ óo
i ·"
`· . . . .
Voor de oede diagnostiek eener kwaal die dre1 t
i ° ’
ook andere naburige organen in het ongerede te brengen,
is eene juiste kennis niet enkel der jómescvzfzkz maar ook
it der azzfcccciczzfzzz noodig. Misschien vindt men dan mid-
? delen, zoo niet tot volledige genezing, dan toch tot ver-
Y ­ betering en kan men het verdere aan de natuur overlaten. ‘
J Ofschoon men nu van een oud­student aan de Utrechtsche
EO 1
E 1 akademie niet verwachten zal dat hij volkomen onpar-
wï 2 .. . . .. _
ë J tijdig 1s, daar hij toch de belangen eener stad en aka-
iï ° demie in welker lotwisselingen hi' bi`na een halve eeuw
, » s J J
gedeeld heeft, niet met onverschilligheid kan bedreigd
i _ zien zoo zal ik toch trachten mi' zooveel mogeli`k o
j j » J e J
’ een algemeener standpunt te plaatsen, dat zeker het
`· eenige `uiste is: namelik o dat der belan en van het
, C J
i ` geheele vaderland en van het daar gegeven universiteits-
j J onderwijs.
ff ‘ Laat ons dan in de eerste plaats bij de pmaswzfzkz stil-
. staan, en de vraag beantwoorden: Is Amsterdam eene
“ l `. . . . . .
' = geschikte laats voor eene universiteit en zoo a is het
i l C 2 7
I ii daarvoor geschikter dan andere steden in ons vaderland
. ¤ ’
i§i waar reeds sedert eeuwen universiteiten bestaan. Moet
J ’ die laatste vraag bevestigend beantwoord worden, dan
jj cs az
[ zwijgen alle andere consideratien, want het belang van
g i het geheele vaderland en van het hooger onderwijs gaat
à' . ­.
j j boven het bi zonder belang van welke stad ook.
{ J _ ra
De hier gestelde vraag kan op verschillende wijze
J beantwoord worden, al naar gelang van het oogpunt,
jj l van waaruit mende zaak beziet. Eene groote stad biedt
Y; J veel voor algemeene ontwikkeling aan wat in kleinere i
:> ¤ v
" ,* steden emist wordt. Reeds de roote verscheidenheid
J .1 .
J ‘ van het bedri'vi e leven en van de levensomstandi heden
I I J r
J .
{ ‘ : zelfs al wat men op straat en langs de huizen, op markten
Q I pleinen, kaaien ziet, werkt onbemerkt mede tot de vrijere
ii o voedin van den geest. Bovendien bezit Amsterdam
j I P as
’ |
I
nl ¤
i ,. «
.| =
{ i’i