HomeVoorheen en thansPagina 61

JPEG (Deze pagina), 766.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

E
ii
<
~ Q
'1
ä

goed ingerichte universiteit vereischt worden, en evenmin
is het te verwachten dat het Rijk bij de reeds bestaande,
voor de behoeften van ons vaderland ruim voldoende drie
rijks-universiteiten nog, door de nieuw opgerichte stedelijke
universiteit te Amsterdam over te nemen, er een vierde
bij zal voegen.
Inderdaad zijn wij door de oprichting van de Amster-
damsche universiteit in een soort van zäzzjbasse (men ver-
geve mij dit, in dien zin het eerst door Vorrrimn gebruikte,
woord, waarvoor mij geen goed hollandsch aequivalent
bekend is) geraakt, waaruit het moeielijk zal zijn geheel
` ongehavend op den goeden weg terug te keeren.
i Na de uitmuntende opstellen van eenen mij onbekenden
schrijver, in het Utrechtsch Dagblad, thans vereenigd
l uitgegeven 1), kan ik mij ontslagen achten van aan te
toonen hoe verkeerd de afschaffing van een of meer
Rijks-universiteiten zoude zijn. Maar daarmede is de
j ­ zaak nog niet afgedaan. Er dient een uitweg gezocht te
i worden uit den doolhof, waarin wij geraakt zijn door i
i de onvoorzichtigheid van sommigen, die voorzeker niet
ingezien hebben, welke gevolgen de oprichting eener
E stedelijke universiteit op even grooten voet als de rijks- li
i universiteiten georganiseerd, noodwendig hebben moest.
j Misschien zal een medicus den toestand, waarin ons
" hooger onderwijs hierdoor gekomen is, vergelijken bij
een soort van plethora, gepaard met ietwat zenuwachtige, i
ongeregelde kloppingen van het hart. Personen die aan Y
de laatste kwaal lijden, zijn onrustig en weten niet recht p
-- zooals het in de ziekentaal luidt - waar zij het
zoeken zullen, en niet zelden zoeken zij verbeteringwaar jl
deze niet te vinden is. "` ik l
’) Onder den titel van: II/`ardt de op/zejizzg wm cczzc of mcerderc der Rzjkr- j
I mziwwsiteziteïz daar het siarztsbelaïzg gcáodczz, bij J. L. BEUERS te Utrecht.

i
j J
E
i
l