HomeVoorheen en thansPagina 60

JPEG (Deze pagina), 759.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

l een derde en evenredige verhooging der traktementen?
Q In Belgie worden de collegiegelden die alle professoren
ontvangen zoo verdeeld dat een vierde daarvan aan de
Ei professoren, welke het minste ontvangen, ten goede komt.
In Duitschland zijn de traktementen niet vast bepaald,
j zoodat er gelegenheid bestaat daarin die wijzigingen te
i, brengen welke de billijkheid vordert. Nog een andere
weg had opengestaan, die namelijk van aan de direc-
teurs van laboratorien, museën enz. eene afzonderlijke
toelage voor hunne werkzaamheden als zoodanig te geven.
Ik weet dat reeds vóór vele jaren door Curatoren der
al Utrechtsche universiteit voorstellen in dien geest aan den ‘
l toenmaligen minister van binnenlandsche zaken zijn ge- j
j ‘! daan, maar zonder vrucht. A
{ Eindelijk zie ik .mij door de tijdsomstandigheden ge-
drongen, nu ik toch mijne denkbeelden over sommige
5 punten van ons hooger onderwijs ten beste geef, ook l
% p nog iets te zeggen over datgene, wat ik als het meest
gevaardreigend daarvoor beschouw , namelijk de oprichting
' eener stedeläke universiteit te Amsterdam. Dat daardoor E
tusschen deze en de overige universiteiten, bepaaldelijk
j J de Utrechtsche, een strijd op leven en dood zal ontstaan,
I, moet aan elk duidelijk zijn die de omstandigheden kent, "
waaronder wij tegenwoordig leven. Nu geloof ik wel is I
waar niet dat die strijd zoo spoedig tot eene beslissing
jj zal komen. Maar eenmaal, in elk geval vermoedelijk
l binnen weinige jaren, zal die onvermijdelijk zijn, en in
dien tusschentijd zal het zwaard van IDAMOCLES boven de
j rijks­universiteiten en de stedelijke universiteit hangen.
‘ Het is van eene stad, al heet die stad ook Amsterdam,
[ii niet te vergen noch te verwachten dat zij op den duur
de groote kosten draagt, die tegenwoordig voor eene
i' f
,,I »
j al I
. ’