HomeVoorheen en thansPagina 58

JPEG (Deze pagina), 789.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

.·v‘fr i V .
[ l
f f a
' · kelde mannen. Maar die gevallen betreden alleen prak-
tische vakken. Een professoraat in de chirurgie b. v. zal ,
zonder twijfel beter vervuld worden door een man, die
door langdurige oefening een goed operateur is en van
de overige geneeskundige vakken alleen topographische
anatomie grondig kent, dan door iemand die veel meer
l., theoretische kundigheden heeft, maar hetzij door lichame-
s lijken aanleg of door geringere oefening minder in staat
is het scalpel met de noodige vastheid en veiligheid voor j
den patient te hanteeren. `
Doch al meen ik dat tot professores ordinarii voor de
zuiver wetenschappelijke hoofdvakken nooit bij voorkeur .
i specialisten moeten worden benoemd, zoo ben ik verre T
van te beweren dat het nimmer wensohelijk kan zijn spe- J
i cialisten aan de universiteit te verbinden. Eene univer-
«i e siteit heeft tweederlei doel: het onderwijs en de uitbreiding
‘ F der wetenschap. ,Elk professor moet dit tweeledig doel .
_ in het oog houden, maar dit belet volstrektniet perso-
il , nen die, door zich uitsluitend op een bepaald gedeelte
, der wetenschap toe te leggen, zich in dit gedeelte eene
g bijzondere geoefendheid en kennis hebben verworven,
r aan de universiteit eene plaats te verzekeren, die hun ge-
r legenheid geeft hun tijd geheel aan hunne specialiteit te
J wijden. Zulke personen kunnen zelfs totigroot sieraad
) der universiteit als wetenschappelijke instelling worden.
·; , Alleen, men belaste hen niet met verplicht onderwijs,
en vooral niet met den post van examinator. De examina
Q, l zijn reeds zwaar genoeg, en op hoe beperkter gebied iemand
‘l door groote kennis uitmunt , maar van het daarbuiten
liggende weinig weet, des te grootere eischen zal hij
, van zelf geneigd zijn aan den examinandus te stellen.
’¥' Noode mis ik derhalve in de tegenwoordige wet de
mogelijkheid eener aanstelling van professores extraor-
i dinarii. Deze leemte is vermoedelijk ontstaan door het
lle
,,I ¤

. ' E