HomeVoorheen en thansPagina 57

JPEG (Deze pagina), 813.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

l
l
E
E
2 • .
sommige insekten-familiën eenige duizende soorten tellen.
,,Dc gzzclla fmmlic was acczzpcz was P" vroeg mij eens
een fransoh entomoloog, dien ik op eene verkooping van
eene insekten-verzameling ontmoette, en toen ik hem ant-
woordde: ,,aI’czzzczmc famille we f{l7tZ(Z·C7tZZ­á’7’,” keerde hij
zich met een minachtenden blik van rriij af, alsof hij ‘
zeggen wilde: ,,wat doet dan hier?" .
Indien nu aan eene universiteit de mammalogie, de W
ornithologie, de erpetologie, de ichtyologie, de malako­ "
logie, de entomologie, de helminthologie enz., en boven-
dien de morphologie, de physiologie, de ontogenie, de
palaentologie elk voor zich door de kundigste specialisten
` werden vertegenwoordigd, dan zoude het zeer wel kun-
- nen gebeuren, dat onder die allen geen enkel zooloog is.
Zoover trouwens wil dan ook wel niemand gaan, maar
hoever dan? Naar mijne overtuiging niet verder dan door
de omstandigheden volstrekt gevorderd wordt. Men kan ,
· hier onmogelijk vaste, ook voor volgeifde tijden geldende
L grenzen stellen. Maar altijd zal het nadeelig voor het
j onderwijs zijn, indien men vakken scheidt, die uit hun
j aard bij elkander behooren en in werkelijkheid een groot
wetenschappelijk geheel uitmaken. Eerst dan mag men
j daartoe besluiten, wanneer het aan personen ontbreekt
j A die, ofschoon minder speciale kennis van al de onder-
ë deelen bezittende, toch in staat zijn de geheele weten-
schap behoorlijk te overzien en niet alleen haren hoofd-
inhoud in gecondenseerden vorm mede te deelen, maar
haar ook te doen strekken tot intellectueele ontwikkeling
zijner hoorders, door hen totinadenken te wekken. Elk r
onderwijs dat niet suggessief is, d. i. dat alleen het ge- i
heugen op de proef stelt maar niet tot zelfdenken noopt,
is geen goed hooger onderwijs.
Enkele gevallen zijn er voorzeker, waarin specialisten _
de voorkeur verdienen boven andere breeder ontwik- i
l

i l
‘ l
l l
l