HomeVoorheen en thansPagina 56

JPEG (Deze pagina), 793.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

z' ,
ii i
E l `
lv zeigen, wie der V erfasser kaum die ersten Schwierig­
keiten der die moderne Zoologie zusammensetzenden
I-lülfwissenschaften zu beherrschen gelernt hat. Der ist
noch nicht Zoologe, welcher mit dem Mikroskope ge~
machte Beobachtungen aufzeichnet; dazu ist jeder, der
nur einigermassen mit dem Instrumente umzugehen weiss
ii und die nöthige Geduld zum Sitzenhat, im Stande."
al Hier te lande bestaat het gevaar, waarop ik boven
wees, voorzeker in veel geringeren graad dan in Duitsch­
land. Dat het echter niet geheel denkbeeldig is, be-
wijzen sommige der uitgeschreven akademische prijs- ‘
vragen en daarop ontvangen antwoorden. Althans een
g r paar malen is het voorgekomen dat voor deze laatste A
. de hulp en leiding van een professor in een laboratorium . w
, onmisbaar waren. Met hoe goede bedoeling deze nu
, ook verleend zijn, zoo laat zich toch niet ontkennen, dat
daarmede het ware doel van akademische prijsvragen
l verijdeld wordt. Trouwens voor een gedeelte is dit het ·
gevolg van den inhoud van sommige prijsvragen zelve. j
l Men vergeet wel eens dat een akademische prijsvraag [
il; ` iets geheel anders moet zijn dan een prijsvraag uitge- j
schreven door een geleerd genootschap.
gg [ Doch, behalve het genoemde, is er nog een ander ge-
%§ ,·_ vaar dat het hooger onderwijs bedreigt. De meer en p
meer veld winnende voorstelling, alsof specialiseering ë
niet een noodzakelijk kwaad maar integendeel een deugd
j is, drijft er als van zelf toe om te meenen dat het hooger
tg? f onderwijs zooveel mogelijk aan specialisten moet worden
toevertrouwd. Indien dat waar is, dan mag men wel
il ’ vragen: waar is het einde? Alleen in de zoologie zoude
l men een vijfentwintig- of dertigtal speciale vakken kun-
nen optellen, nog meer, want er zijn personen, die
j hun geheele leven aan eene enkele insekten-familie wijden,
I hetgeen niet verwonderen zal, wanneer ik er bijvoeg dat
s I '
ll; .
{jl ;
lj: i
j .
jr