HomeVoorheen en thansPagina 55

JPEG (Deze pagina), 788.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

i · 53
gebied, waar het meer op geduld en handigheid in het
E gebruik der werktuigen dan op scherpzinnigheid aan-
: komt, worden afgericht. Eenmaal daarop een zekeren
V, naam verworven hebbende, gaan zij op denzelfden weg
gj voort, en zoo worden, de zoodanigen specialisten, nog
alvorens zij den tijd hebben gehad de noodige algemeene
kundigheden te verwerven, die hen voor de gevaren
eener te vroege specialiseering hadden kunnen bewaren.
Deze schets van den gang der zaken in menig duitsch
laboratorium is volstrekt niet overdreven. Ik zoude het
gezegde met bewijzen kunnen staven, maar acht dit
overbodig. Trouwens elk die een weinig menschenkennis
. bezit begrijpt dat het zoo en niet anders gaan kan. Dat
g men het gevaar in Duitschland zelve begint in te zien,
· bewijst de volgende passage uit het onlangs verschenen,
7 kleine, maar door zaakkennis en helder inzicht uitmun-
, muntende geschrift van Dr. H. Gnnasiancn, getiteld: Zzmz
T ,5lL7«LdZ.7l77Z ciw madewzwz ZOOZ0g‘zè, waarvan de lezing aan­
bevelenswaardig is, omdat er veel in voorkomt dat in
onzen tijd ook hier te lande behartiging verdient. Hij
zegt daarin (p. 24):
,,Heut zu Tage glaubt der junge Zoologe, wenn er
sich in den gröbsten Umrissen über die makroskopische
j Anatomie seiner zoologischen Objecte orientirt hat, er
~ _ miisse sofort ein eingehendes Specialstudium, bei welchem
das Mikroskop von wesentlichem Belang ist, unternehmen.
Wir wollen Niemanden seine Interessen verleiden - aber
man soll nicht eher einseitig werden, als bis man eine
gewisse Vielseitigheit erlangt hat, welche die moderne i
Zoologie in so ausgedehnter Vlïeise beansprucht. Sehr ä
T oft macht sich bald der Mangel an allgemeinen Kennt­
nissen bei solchen verfrühten Specialstudien bemerkbar; T
denn es ereignet sich gelegentlich dabei, dass recht j
. voreilige Arbeiten zu Tage gefördert werden, welche
, i
l
1
l
s . l