HomeVoorheen en thansPagina 54

JPEG (Deze pagina), 770.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

?
r +
. 52 ‘
omvang, waarin verslag wordt gegeven van de daar .
verrichte onderzoekingen. Vele dier werkplaatsen hebben ,
eigene organen, en telken jare voegen zich daar nieuwe bij. _
In Duitschland nu verschilt de toestand van het univer­ W
siteits-wezen in één belangrijk opzicht van het onze.
Tusschen de talrijke universiteiten bestaat groot verschil
ten aanzien van het getal der daar studeerende jonge-
lieden, terwijl de inkomsten der professoren voor een
aanmerkelijk gedeelte van het getal hunner toehoorders
afhangen. Bovendien, hoe grooter de universiteit is, des ·
_ te beter en rijker zijn daar ook in het algemeen de i
, voor de wetenschap bestemde inrichtingen en hulp-
, middelen. Eindelijk biedt ook het leven in een groote " "
stad, te _ midden van een zeer uitgebreiden kring van i
geleerden, veel aan dat in een kleinere stad en kleineren l
i kring gemist wordt. Het noodwendig gevolg hiervan is ~
g I het streven van elk duitsch professor naar verplaatsing
van eene kleinere universiteit naar eene grootere. Maar
j E om dit doel te bereiken is de eenige weg: zich jegens
de wetenschap verdienstelijk te maken. Vandaar een
wedijver, zooals wij dien hier te lande, waar zelden een
·i I professor van de eene universiteit naar de andere over-
_' gaat, niet kennen. Nu is het duidelijk dat het vormen
ii nl van een aantal leerlingen, die door het uitgeven van ge-
l; schriften het bewijs leveren dat zij tot zelfstandig onder- ` -
T _ zoek in staat zijn, een der beste aanbevelingen is. Inder-
daad, de verzoeking is groot om jongelieden die reeds
' vroeg eenig talent verraden daartoe aantemoedigen, hun
`ïj ’ eerzucht te prikkelen door het uitzicht op publiek- l
making van de uitkomsten van eenig door hen verricht l
' onderzoek, en zoo tevens den roem van het laboratorium V
en van den dirigeerenden professor te verhoogen. Nu
jl, kunnen zelfs middelmatige talenten, door genoegzame
oefening, tot het doen van onderzoekingen op een bepaald ·
»
nx
nl
·l I ä