HomeVoorheen en thansPagina 53

JPEG (Deze pagina), 788.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

. 5ï
p gedeelte der wetenschap, en voelen zij in zich de kracht
W i en den lust om de in de laboratoriën verkregen oefening
nu ook te doen dienen tot uitbreiding der kennis, door
eigen zelfstandig onderzoek, - welnu, niets dat meer
· , aanmoediging verdient, maar men bevordere de neiging
ivi daartoe niet op een tijd die nog tot het leggen der grond-
* slagen moet gebruikt worden. In een tijd als den onzen,
_ waarin elke natuurwetenschap zulk een grooten omvang `
. heeft verkregen, is dit nog veel noodiger dan vroeger.
i Toch ziet men vaak juist het tegendeel gebeuren ­- ik
zeg niet hier te lande, maar in Duitschland. Ik stel de
Duitsche wetenschap op zeer hoogen prijs. Terecht heb-
, ben zich onze universiteiten in de meeste opzichten op
de leest der Duitsche geschoeid, en ik zoude zelfs wen-
schen dat zij het nog in een paar andere opzichten hadden
` gedaan. Maar ik geloof dat het daar aan vele univer-
siteiten gegeven voorbeeld, van namelijk de jongelieden
4 g reeds vroegtijdig tot specialisten op te kweken, geen
navolging verdient.
Sedert het Lmmo, - naar ik meen in of omstreeks
I 183 5 - gelukt was te Giessen het eerste goed ingericht
chemisch laboratorium tot stand te brengen, werd dit
voorbeeld allengs door al de overige universiteiten ge-
volgd; en weldra werd dit ook toegepast op de overige
natuurwetenschappen. Er verrezen physische, physiolo-
, gische, botanische, zoologische, eindelijk ook mineralo-
gische en geologische laboratoriën of instituten, sommige
door de mildheid der regeeringen, ook van kleinere
staten, zoo prachtig en rijk ingericht dat zij de bewon- i
, dering wekken van elk vreemd geleerde die de Duitsche
universiteiten bezoekt.
Dat aan die laboratoriën gewerkt, hard en ijverig
· gewerkt wordt, getuigen de menigvuldige, onophoudelijk
ä I daarvan uitgaande geschriften van grooteren of kleineren
I