HomeVoorheen en thansPagina 52

JPEG (Deze pagina), 789.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

1 ‘ D D
E
i
T, M 50 i ,
zeide eens tot mij een Engelsch geleerde, niet wien ik j
over dit onderwerp en over den gang der wetenschap in ` h
den tegenwoordigen tijd sprak. Die uitspraak is voor-
zeker te sterk en veel te algemeen. Ik ken althans
meer dan eenen specialist die dien naam volstrekt niet · ,
V verdient. Maar in zulk een geval heb ik ook altijd .vW`
B? opgemerkt dat de zoodanigen, hetzij in hun beroep, 1·
b. v. dat van arts, een correctief vinden dat hen belette _
, vzarrawïrzzmiczi te worden, of dat zij althans in hunne ,
Q jeugd een breede wetenschappelijke basis hadden gelegd Q
; en nog steeds voortgingen van verre de ontwikkeling,
ook van andere vakken van menschelijke kennis, te volgen.
· Dat er echter hier gevaar bestaat, het gevaar van 4
A eenzijdigheid, van een kleingeestig hechten aan weinig
5 beteekende détails, iets dat allicht tot gewoonte wordt
ii en zich dan ook op ander gebied openbaart, ziet ieder
? gemakkelijk in, die menschenkennis heeft en door onder-
êi vinding weet hoe in de ontwikkeling van den geest en . g
jj van het karakter de verkregen gewoonten en hebbelijk­
heden een groote rol spelen. j
Dat dit gevaar althans niet door het hooger onderwijs Z
j mag worden uitgelokt, acht ik ontegenzeggelijk. Het
jongere geslacht, dat aan onze universiteiten zijne oplei-
er ding ontvangt, moet daar in de eerste plaats tot werkelijk
, wetenschappelijk denkende mannen worden ontwikkeld.
Daartoe is een breede grondslag van kennis, die zich in
verschillende richtingen uitstrekt, onmisbaar. Maar de
jl kennis der feiten moet meer als middel dan als doel
worden beschouwd. Zoo alleen worden mannen gevormd,
lj ‘ die ook voor de maatschappij bruikbaar zijn en in deze
lj E het licht kunnen doen overstroomen dat van de universi-
teit uitgaat. Hebben zij gedurende hun verblijf daaraan
,ji‘ eene bijzondere belangstelling verkregen in eene be- .
paalde klasse van feiten, in een grooter of kleiner j
if `

n ‘
j.