HomeVoorheen en thansPagina 51

JPEG (Deze pagina), 760.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

49
1; en vakjes versplinterd wordt, toch eigenlijk niet anders
je is dan een noodzakelijk kwaad, voortspruitende uit _
L, de beperkte vermogens van den individu en van den
beschikbaren tijd in verhouding tot den ontzachlijken
‘t rijkdom der natuur, - dat 1nen te veel vergeet dat
e deze een geheel is, waarin alle verschijnselen als zoo
t `vele raderen in elkander grijpen, ook die welke oogen-
1 schijnlijk het verst van elkander af gelegen zijn, ­- dat
2 men, om op een klein gebied zich een naam als specialist h
, te verwerven, den Kosmos vergeet, dien elk wijsgeerig
, natuurbeschouwer moet trachten in het oog te houden, al
l weet hij ook dat het eene wanhopige poging is dien
­ geheel te overzien.
. Wel wordt die poging al moeilijker en moeilijker.
· Wat voor eenige tientallen van jaren nog mogelijk was,
‘ zonder eigen kracht te overschatten, heeft opgehouden
. dit te zijn. Het is te vreezen dat eene volgende gene-
ratie geen von BA1212, geen von Hmnsornr, geen Dnnwm,
geen jonn W1LL1AA1 DRAPER meer zal kunnen aanwijzen.
i De plaats van zulke mannen zal ingenomen worden en
wordt gedeeltelijk reeds ingenomen door een veel grooter
aantal van personen, die misschien veel meer kennen,
maar veel minder weten en ook kunnen. Misschien zal
het Lilliputiaansch geslacht dier komende dagen dan van
die giganten zeggen wat ik eens, kort na v. HUMBoLDr’s
dood door een echten vakman -­ overigens een hoogst
verdienstelijk man in zijne specialiteit, maar die geen oog
had voor hetgeen daar buiten lag - van dezen hoorde
beweren: ,,hij was geen astronoom, geen physicus, geen
chemicus, geen zooloog, geen anatoom, geen physioloog,
geen botanicus, geen mineraloog; wel bezien was hij
eigenlijk niets. ,,Neen, voN HUMBoLD’r was eenvoudig
‘ voN I-lUMBoLnr!"
,,A 72077020 jïelci 0f 7’6`.$`€(Z7’Ck makes 7za77020mz7m’e¢Z77zc7z,"
`