HomeVoorheen en thansPagina 50

JPEG (Deze pagina), 767.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

,.J’ · l
5
f .
5 48
l geringst in aantal zijn die over astronomische onderwerpen;
dan volgt de chemie, dan de physica, maar de ware
E stortvloed begint eerst bij de natuur-historische vakken,
en daaronder is de zoologie het rijkst bedeeld.
E? In het hoogst nuttige Z00/ngzkzrl Rcmrd, dat sedert
1865 jaarlijks door eene vereeniging van Engelsche
L zoologen in een boekdeel van 5 a 6oo bladzijden wordt
¤§ uitgegeven, vindt men een zeer beknopt verslag van den
hoofdinhoud der 3,4ooo tot 58ooo bladzijden van zoologische
geschriften die in den loop van één jaar verschenen zijn,
en daaronder zijn die over anatomie, histiologie, physiologie,
ontogenie en palaeontologie niet opgenomen. Het getal
der in den Raam? voor 187 5 geciteerde werken van ge-
leerde genootschappen en van tijdschriften bedraagt .26.2.
Is het te verwonderen dat men tegenwoordig, voor zoo
ver het de kennis der feiten betreft, geen enkelen zooloog
_l meer ontmoet die zeggen kan in elk der onderdeelen van
j. zijn vak volkomen op de hoogte te zijn? ,
Het noodwendig gevolg van dien overvloed is dat het
meer en meer gewoonte wordt een klein gedeelte van eeni
vak tot meer speciale bewerking te kiezen. En het is
· voor de wetenschap in het algemeen nuttig en goed dat
dit geschiedt. Zonder specialisten zoude veel werk, dat
jj toch gedaan moet worden, ongedaan blijven. Zoo b.v. is
« de rijke zoologische schat door den Challenger van zijn
i ' driejarigen tocht medegebracht door VVYYILLE Tnoiisou
q‘_‘ onder 17 specialisten verdeeld, en hij rekent desniettegen·
staande dat er nog 5 of 4 jaren verloopen zullen, voordat
elk hunner zich van de door hem op zich genomen taak zal
I gekweten hebben. Arbeidsverdeeling moet ook hier in
toepassing worden gebracht. Het kan niet anders. Maar
I Y wat wel kan en anders zijn moest is: dat men het besef
niet verlieze, dat die specialiseering, waardoor de groote `
V algemeene wetenschap meer en meer tot wetenschapjes
I
l Ii . i