HomeVoorheen en thansPagina 49

JPEG (Deze pagina), 779.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

47
Z kenen uit het getal bladzijden dat 5763 en het gemiddeld
1 getal der artikels op elke bladzijde, hetwelk, volgens
Z uittelling van een twintigtal bladzijden, gemiddeld 32. 3
Z bedraagt. Dit geeft 186.053 afzonderlijke opstellen. Men
· kan echter nog een stap verder gaan. De letters A-H in
· ‘ het eerste gedeelte van den catalogus beslaan 2458 bladzijden
· met ']Q.6L].O artikels. Dit geeft voor 63 jaren van het
eerste gedeelte dezer eeuw een gemiddeld getal van 1264
per jaar. Het zevende deel, het daarop gevolgde tien-
jarig tijdperk omvattende , telt voor dezelfde letters A-H
33.890 artikels d. i. 3389 per jaar, zoodat het getal der
artikels die in dit tijdperk per jaar verschenen zijn, bijna
het drievoudige is van dat in het eerste.
De verhouding tusschen de getallen van bladzijden in
het eerste gedeelte van den catalogus, gaande van A--H
en van I-Z, is 1 : 1.34. Daar het nu zeer waarschijnlijk
is, dat die verhouding dezelfde is gebleven, zoo mag
men aannemen dat het nog ter perse zijnde gedeelte van
het supplement omstreeks 45.414 artikels zal bevatten,
zoodat dan het geheel getal van de in het tienjarig tijd-
perk 1864-1873 verschenen artikels 79.304 bedraagt, d. i.
7930 per jaar. Het geheel getal der van 1800-1873
verschenen artikels zoude dan stijgen tot 265.357.
Merken wij hierbij nu nog opzettelijk op, dat daaronder
geen enkel artikel is uit de vele thans verschijnende
zoogenaamde populaire tijdschriften, maar dat men moet
aannemen dat, door elkander, elk dier 265.357 artikels,
althans in het oog des schrijvers, minstens één nieuw tot
dusver onbekend feit bevatte.
Bij dit getal moeten nu nog de duizenden afzonderlijk
verschenen werken gevoegd worden, waaronder velen
van grooten omvang en uit een aantal deelen bestaande.
Deze talrijke geschriften zijn over de verschillende hoofd-
vakken der natuurwetenschap zeer ongelijk verdeeld. Het