HomeVoorheen en thansPagina 48

JPEG (Deze pagina), 759.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

i .
' 46
dekkingen bekend te maken. Zij waren: de Pázïasapázcal
Yëïzzzsacfzbxzs van de Royal Saczbzji te Londen, waarvan
j, het eerste deel de jaren 166 5-1678 omvat, de Jákccllmzca
j czzrzbszz van de Amdwzzzêz Cam. Lccyë. Crzralzäzrz ]/ïzmme
CZ!/’ZZ).S`0/’ZN/Z te Leipzig, die in 1670 zijn begonnen te ver-
? schijnen, en het _(?07£7’7Z(lZ das sm/ï1rz1zz‘s, dat in duodeci1no­
I formaat het eerst in 1665 te Amsterdam werd uitgegeven.
Allengs echter vermeerderden de gelegenheden o1n
nieuwe ontdekkingen te publiceeren. Het getal van ge-
leerde genootschappen inam meer en meer toe, vooral
sedert het midden der vorige eeuw, en op het laatst
dier eeuw en in het begin der tegenwoordige begonnen
eenige vakjournalen te verschijnen, zooals de Ammlcs
lf ‘ dc Cázëzzzb ci dc Z%yszyzxc (1 789) in Frankrijk, G1L1s1s1<r’s
zlmzalcu {/cr Páyszk (1 799), Oicmïs [ws ( 181 7) in Duitschland.
Zien wij nu hoe de toestand thans is. De Camlagzzc of
Sczkvzfyïc ;5aj>c7·s, crlzïcd öy dc Royal Saczèfy biedt ons eene
l geschikte gelegenheid aan daarvan een soort van statistiek
lj op te maken. Aan het laatst verschenen Deel VII, dat
f· het begin van een supplement is op de vroeger versche-
` nen 6 deelen en de jaren 1864--1875 omvat, gaat een
II lijst vooraf van de verhandelingen en verslagen van
g_ geleerde genootschappen en van de wetenschappelijke
tijdschriften, die opstellen bevatten welke in den catalogus
[I geciteerd zijn. Welnu die lijst bevat niet minder dan 490
à F nommers! Die catalogus leert echter nog meer. De zeven
L ‘ thans verschenen 40 deelen tellen te samen 6789 blad-
zijden, elk met twee kolommen. Het 7dC of supplement-
I deel bevat nog slechts de schrijvers wier namen met
`H _ A­H beginnen. Het is derhalve nog niet mogelijk het
J geheele getal der sedert 1800 verschenen artikels, ver-
’ handelingen enz., alle over natuurwetenschappelijke onder-
werpen, met eenige juistheid op te geven. Alleen voor
het tijdperk 1800-1863 kan men dit ten naastenbij bere-
1
s
l C. · `