HomeVoorheen en thansPagina 45

JPEG (Deze pagina), 779.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

a 43 i
en het Prov. Utrechtsch. genootschap; op die der Natuur-
kundige Commissie in Nederlandsch Oost­Indië , en talrijke
andere afzonderlijk verschenen geschriften, van grooteren
W of kleineren omvang en daaronder eenige dissertatiën en
akademische prijsantwoorden, die een hoogst gunstig
getuigenis geven van den aanleg en den ijver van het
jeugdig geslacht dier dagen. Het is niet te veel gezegd,
dat toen eenige jaren lang, wat de wetenschappelijke
werkzaamheid betreft, onze natie aan het hoofd heeft
. j gestaan van de natiën van den tweeden rang.
Waarlijk dat geslacht, waarvan thans slechts weinigen
zijn overgebleven, was een krachtig geslacht, en dat het `
` dat was, mag wel althans voor een deel worden toege-
schreven aan de moeielijkheden die het moest overwin-
nen. Weelde ontzenuwt, zegt men, - zoude dit ook
op eenige onder de aan onze tegenwoordige laboratoriën ··
' werkende laboranten van toepassing zijn? Zoude menig
jong doctor die de akademie en daarmede de hem daar
ten allen tijde ten dienste staande hulpmiddelen der
i laboratoriën verlaat, zich niet als verlamd gevoelen en
meenen dat hij nu voortaan van alle wetenschappelijk
onderzoek moet afzien?
Naast licht staat altijd schaduw. Nu overtreft wel is ‘
waar de lichtzijde hier verre de schaduwzijde, en het `
. zoude een groote dwaasheid zijn in onzen tijd, nu de
wetenschap zulk een verbazenden omvang heeft verkre- `
gen, te verlangen dat men, alleen uit het oogpunt van
de goede werking die het overwinnen van moeilijkheden
op den zich ontwikkelenden menschelijken geest heeft, de
_ jongelieden op nieuw aan die moeilijkheden moest bloot
stellen. De tijd is thans kostbaarder geworden dan
vroeger, en tijd is niet enkel geld maar ook kennis.
Bovendien, die laboratoriën bieden den professoren de
gelegenheid aan, zich te kwijten van het niet het