HomeVoorheen en thansPagina 44

JPEG (Deze pagina), 749.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

I, _ "`_` """""""“ "" "` ` " ‘ f
·«
. A 42
l .
ij , heeft of althans eenen geheel anderen zin dan vroeger.
j Maar die bulten en gaten, die zzsjäcm op den weg dien
F hij volgde en Waarover hij dikwijls struikelde, maar om
ii Y met vernicuwden moed weder op te staan en zijn weg te `
. vervolgen of een anderen Weg in te slaan, Wel verre van
‘ hem af te schrikken, oefenden zijne krachten, verstaalden
Q f zijn ijver, Wekten zijn vindingrijkheid en vernuft,
g ` werkten zelfs mede tot zijne karaktervorming.
{ Ik zoude het gezegde kunnen staven door te Wijzen
i= op de voorbeelden van verscheidene mannen, die in .
genoemd tijdperk hun loopbaan begonnen en zich later
‘ .
; als beoefenaars en uitbreiders der wetenschap hebben
{ onderscheiden, doch laat dit na, om licht begrijpelijke ‘
Y redenen. Ook kunnen zij die de geschiedenis der Weten-
· schap in ons vaderland kennen die namen gemakkelijk
f invullen. Alleen wil ik wijzen op de reeds vóór 1840
ïr hier te lande verschenen tijdschriften van natuurweten- ‘
ij schappelijken inhoud 1), op de lange reeks van verhan-
‘ i delin<>‘en ei ene onderzoekin en bevattende in de werken
` ` Q 5 7
jl der ism klasse van het Koninklijk Nederlandsch Insti-
Q ‘· tuut den voorganger der Kon. Akademie van VVeten-
j 7 O D
, schappen; de in dit tijdperk verschenen verhandelingen uit-
gl
· _ Orecreven door de Hollandsche Maatscha pi` het Bataafsch
;· p b ¤.> .t .l’
,. ‘ 1) Geiieeskuiidig Magazijn; door A. vAN STIPRIAAN Lmscms, Delft, Leiden,
g 1801--r 5. _
‘ Tijdschrift voor Natuurkundige `Wetenschappen en Kunsten; door E. C. G.
· REINWARDT, Amsterdam 1810-11.
` Tijdschrift voor Genees­ Heel- Verlos- en Scheikundige wetenschappen, van
_ wege het Genootschap Vis untia fortior, Amsterdam 1823-47.
·, Bijdragen tot de Natuurkundige VVetenschappen; door H. C. VAN HALL, VV.
‘ VRoL11< en G. j. MULDER, Amsterdam 1826-32.
j Tijdschrift over Natuurlijke geschiedenis en Physiologie; door VAN DER
, ‘ Honvmi en W. H. nn Vmnsn, Amsterdam, 1836 ­45. `
Nederlandsche lancet, Utrecht 1838.
; Natuur- en Scheikundig Archief; door G. j. MULDER en V. VVENCKEBACH,
i` · Rotterdam en Leiden 1833-38.
Bulletin des Sciences Physiques et Naturelles en Néerlande; par F. A. W.
ï IMIQUEL, G, J. MULDER et W. Vv"1;Nc1<EBAcH, Rotterdam, 1839-4o.
_