HomeVoorheen en thansPagina 43

JPEG (Deze pagina), 757.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

l
l
4I i
ieder zich om strijd beijvert haar zoo effen mogelijk te i`
t maken. Natuurlijk is dit laatste zeer gewenscht, want
anders zoude het aiieggen van die gedurende vijftig jaren
gestadig verlengde baan voor den tegenwoordigen student ‘
bijna eene onmogelijkheid zijn geworden. ·
Toch had die hobbeligheid van den weg, d. i., met
andere woorden, zoowel het gebrekkige van sommige _
gedeelten van het onderwijs als van de toen bestaande
inrichtingen, een voordeel, dat men niet geheel mag over
m het hoofd zien. De student die de Akademie bezocht,
niet enkel om zooveel te leeren als noodig was om de .
j examina af te leggen en ten slotte het recht te verkrijgen `
$ van een winstgevend beroep uit te oefenen, maar die `
j werkelijk bezield was met dorst naar kennis en weten-
schap, die in zich dat heilige vuur voelde branden, dat
g hem voortdrijft zelf al dieper en dieper in de geheimen ~
der natuur door te dringen, - zulk een student vond yo
aan de akademie in het bovengenoemde tijdperk nagenoeg
j noch leiding noch gelegenheid om te trachten zich te
| bekwamen tot het doordringen in tot dus ver onbekende
j streken. Daardoor liet hij zich echter niet afschrikken.
j Hij zocht zichzelven eenen weg te banen. Dit ging wel
moeielijk, maar hij herinnerde zich het woord van Farm- ·
. KLIN: ,,een natuuronderzoeker moet met de zaag kunnen `
boren en met de boor kunnen zagen? Dit woord, -- dat
thans zijne beteekenis geheel verloren heeft, nu de labo- . "‘
ratorien den student alles aanbieden wat hij noodig
4 heeft, nu hij arbeidt onder toezicht zijner leermeesters
of van de aan dezen toegevoegde assistenten, en boven-
dien menigvuldige handboeken als goede gidsen hem ten "
‘ dienste staan, die hem voor afdwaling behoeden en den
i kortsten en zekersten weg wijzen, - dit woord was in
vroegerenitijd wel degelijk van toepassing, even als het
,,pc¢’ zzspcm ad asz‘cm" dat mede thans geen zin meer