HomeVoorheen en thansPagina 42

JPEG (Deze pagina), 724.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

., l
E

j 5 40
i groot auditorium, waarin voorzeker curatoren, profes-
' soren en studenten niet zoo veel koude zullen lijden' t
li als hunne voorgangers in het oude geleden hebben, -
ä _, en waarlijk, er verrijst voor den geest van hem, die vóór
een halve eeuw zijn studentenloopbaan begon, een beeld
i, waarin hij ter nauwernood de hem zoo goed bekende
akademie van 1828 herkent. De kleine knaap is een
J jong krachtig man geworden. Zelfs zijn naam is veran-
ä derd: wat men vroeger gewoonlijk ,,akade1nie" noemde,
‘ heet thans bij voorkeur ,,universiteit", en voorzeker met r
I recht, want al is de 7//ZZiJC/',S`Z?(ZS .S`L`ZZ'7ZZlliZ7’?.’//Z als onbereik- _
, baar ideaal nergens ter wereld geheel verwezenlijkt, de i
i Utrechtsche hoogeschool nadert er meer toe dan ooit te i
i voren. {
h Die universiteit is echter niet, even als Minerva uit
xg .4 het hoofd van Jupiter, geheel voltooid en gewapend uit de
L i oude akademie geboren. Elk der bovengenoemde inrich- §
J tingen heeft hare geschiedenis, die een deel uitmaakt van
de ontwikkelingsgeschiedenis der universiteit, waarvan j
men den duur, indien men het incubatie-tijdperk aftrekt, {
‘ _ op ongeveer ao jaren kan stellen. Men ziet het: universi-
teiten laten zich niet improviseeren. Het is mijn voor- j
‘ nemen niet die ontwikkelingsgeschiedenis hier te schetsen.
Voor het door mij beoogde doel is het voldoende het i
ij beeld der akademie van 1828 tegenover dat der univer-
li siteit van 1878 te stellen, en te doen opmerken hoe men
" in de trekken van het laatste nog die van het eerste
herkennen kan. In ’t verleden ligt het heden. En inder-
* daad, op dat verleden, d. i. op het tijdperk, waarin het
in jaar 1828 valt, en dat men als zich van het jaar 1815 tot
i aan het jaar 1840 uitstrekkende kan bepalen, mogen ‘
'i zij, die toen voor het eerst de baan der wetenschap be- l
traden, wel met eenige voldoening terugzien, al was die
baan ook merkelijk hobbeliger dan deze thans is, nu
F
I
l
P