HomeVoorheen en thansPagina 41

JPEG (Deze pagina), 727.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

39
Af'. een laboratorium voor planten­anatomie en .physio­ ‘
logie met eene fraaie verzameling van botanische praepa-
raten en een rijk herbarium in een nieuw daarvoor
ingericht gebouw, dat paalt aan den hortus botanicus,
die zelf zeer verbeterd is door toevoeging van twee
nieuwe groote en fraaie broeikasten;
` 5°. een astronomisch observatorium, wel niet groot maar
volkomen geschikt voor het doen van juiste waarnemingen,
i voorzien van eenige uitmuntende instrumenten, en palende
, aan een meteorologisch instituut, dat wel niet rechtstreeks
maar toch middellijk met de akademie in verband staat;
ó°. een pharmaceutisch laboratorium , in de oude collegie­
` zaal, die men in 1828 het chemisch laboratorium noemde; _
7". een nieuw gebouw voor de anatomie, met een goed
verlicht theatrum anatomicum;
8”. een physiologisch instituut, met al die inrichtingen
en werktuigen, welke de nieuwere physico­chemische
richting der physiologie vordert;
g°. een groot en voortreffelijk ziekenhuis, van wege de
stad opgericht en waarvan het ten nutte der akademie
gebruikte gedeelte rijk voorzien is van alles wat de heden-
daagsche geneeskundige wetenschap en praktijk, met ‘
_ inbegrip van chirurgie en obstetrie, vorderen;
ro". het krankzinnigengesticht, eene geheel stedelijke
inrichting, maar waarin voor de studenten, die het ver-
langen, ook de bijwoning der psychiatrische kliniek open
staat.
Voeg hierbij nu de zeer vergroote en verfraaide biblio-
theek­gebouwen , met een meer dan verdriedubbelden boe-
kenschat, - een groote , werkelijk deftige senaatskamer, die
de nog voor weinige jaren bestaande , welke door haar met
een planken beschot bekleede overwelfde zoldering zeer
op het ruim van een zoogenaamden keulenaar geleek,
vervangen heeft, - alsmede het nog in aanbouw zijnde