HomeVoorheen en thansPagina 40

JPEG (Deze pagina), 624.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

," l {
è r 38
l
lf t 1828 1878
j A Faculteit van Godgeleerdheid ..... 4 6 l)
ii _ ,, ,, Rechtsgeleerdheid .... 5 5
j · ,, ,, Geneeskunde ....... 5 II 2)
T ,, ,, `Vijsbegeerte en Letter-
i · kunde ........... 4 - 7
,, ,, WVis­ en Natuurkunde . 4 g 3)
{ Z Geheel getal. . . 20 38-*
° j Het getal der professoraten is derhalve bijna verdub-
{ beld. Inzonderheid is de vermeerdering in het oog loopend
E in de beide faculteiten van geneeskunde en van wis- en
á natuurkunde. Daar bedraagt thans het getal der profes-
i soren juist zooveel als vroeger aan de geheele akademie. _
l F
j _ YVat de voor wetenschappelijk onderzoek en de prak- i
` tische oefening der studenten bestemde inrichtingen betreft,
A . zoo bezit de Utrechtsche Akademie thans:
g 1 1°. twee van alle hulpmiddelen wel voorziene chemische
Z i laboratorien, het eene voor organische, het andere voor
äj anorganische chemie;
2°. een paleisachtig gebouw, dat het kabinet van phy-
sische instrumenten en tevens een physisch laboratorium
j! bevat;
I ` 3°. een op nederiger schaal ingericht maar toch volko-
1,, men aan zijn doel beantwoordend zootomisch laboratorium,
' _ met aquarien en luchtdoorvoer-toestellen, in hetzelfde ge-
‘ bouw waarin zich ook het museum van natuurlijke historie
bevindt, welk laatste, om de vele en gewichtige voor-
· werpen waarmede het in den loop der laatste jaren ver-
; rijkt is , behoorlijk te kunnen plaatsen, eene aanmerkelijke
vergrooting heeft ondergaan;
; ïet inbegrip der twee kerkelijke hoogleeraren.
I 2) Hierbij moeten nog 3 lectoren worden gevoegd.
[ 3) Nog ontbreekt een titularis voor het professoraat in Geologie en Mineralogie,
in welke leemte wij hopen dat eerlang voorzien zal worden.
E
I