HomeVoorheen en thansPagina 39

JPEG (Deze pagina), 742.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

37
A was en voortaan burgers en studenten in goede harmonie
[ leefden.
Een tweede gevolg was van geheel anderen aard. Er
bestond vóór het uittrekken weinig omgang tusschen stu-
ji denten van verschillende faculteiten. Eigenlijk waren de
studenten gescheiden in twee corpsen, elk met zijn eigen i
j senaat, die der tlieologanten en die der overigen. Bij
i' de rangschikking nu in de gelederen werd door de offi-
` eieren die dit werk verrichtten alleen op de lichaams-
grootte gelet, en zoo kwam een theologant naast een
medicus, een jurist tusschen een literator en een theolo-
gant enzv. te staan. In de cantonnementen ontvingen wij
j groepsgewijs 2 aan 2, 4 aan 4, of 6 aan 6 enzv. onze
E kwartierbiljetten, en hoewel het nu vergund was deze
E met andere groepen te ruilen, zoo bleven toch doorgaans
j zij, die in het gelid naburen waren, deelgenooten van het
kwartier dat op het billet was aangewezen. Evenzoo
was het op de wachten, die alleen naar het gelid gere-
· j geld waren. Ook daar ontmoetten studenten van alle
F faculteiten elkander. Zoo werden banden geknoopt die
j later aan de akademie bleven voortbestaan, en niet lang
{ na onze terugkomst waren ook de beide corpsen samen-
gesmolten en bestond er slechts één studentensenaat.
A De boven gegeven schets van den toestand der Utrecht-
l sche Akademie betreft wel is waar in de eerste plaats
l de wis- en natuurkundige en de geneeskundige faculteit
, in 1828 en volgende jaren, maar toch geloof ik dat veel
daarvan, onder zekere wijzigingen, ook op de andere
faculteiten toepasselijk is, ja zich laat uitstrekken tot de
. beide andere akademien, de Leidsche en de Groningsche. ·
Vergelijkt men de getallen van professoren, die op de
series lectionum voor de Utrechtsche Akademie voorkomen,
dan vindt men voor de verschillende faculteiten in:
a