HomeVoorheen en thansPagina 38

JPEG (Deze pagina), 742.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

[
3 36 5
F ’ l
akademietijd ter nauwernood iets verlengd is geworden. j
Om dit in te zien, moet men in het oog houden dat tijd
ä een zeer betrekkelijk begrip is. Menig student doet in een
5 half jaar meer af dan een ander in één of zelfs meer
. jaren. Dat komt wel is waar voor een gedeelte omdat
de een meer aanleg heeft dan de ander, maar bovenal -
want een goede aanleg beteekent op zich zelf niets - g
omdat de een energieker is, meer wilskracht heeft dan J
V de ander. Geen beter middel nu om energieke karakters
r te vormen en zwakke te versterken, dan een leven zoo-
F als dat, hetwelk wij een jaar lang geleid hebben. Ik
geloof mij hierin veilig te mogen beroepen op het ge-
5 tuigenis van allen die nog overgebleven zijn van degenen,
j die den tocht hebben medegemaakt. Aan elk jongman,
j l in wiens ontwikkeling ik belang stelde, zoude ik zulk
ii, l e een jaar, waarin hij aan orde en tucht, aan zelfbeheer j
ij 1 en ontbering gewend wordt en reeds vroegtijdig met den
1 1. ernst des levens kennis maakt, toewenschen. ’
Een enkel bewijs dat de intellectueele ontwikkeling ‘
ij der studenten in het algemeen althans onder hun solda­ F
j · tenleven niet geleden heeft, mag ik hier wel aanvoeren. j
. Van de 2 54 Utrechtsche studenten die aan den tiendaag- j
.. schen veldtocht deelnamen, hebben later 5, d. i. onge-
i veer 2 proc., het hoogleeraarsambt bekleed. Voorzeker g
it eene gunstige verhouding, inzonderheid wanneer men in [
· het oog houdt dat het getal der professoraten toen veel g
ik geringer was dan tegenwoordig.
, Nog twee goede gevolgen had dit uittrekken, die ik »·
“ hier ter loops wil aanstippen. i
ij, E Vooreerst werden wij bij onze terugkomst door de
in geheele Utrechtsche burgerij in zoo opgewonden stem-
ming, op zoo hartelijke wijze, verwelkomd, er werden
E _ zulke feesten gegeven, zooveel toasten van broeder-
schap gedronken, dat de vroegere vete geheel vergeten
v
I
yr