HomeVoorheen en thansPagina 37

JPEG (Deze pagina), 742.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

35
. deel uitmaakten, naar de grenzen. Later, na den tien-
daagschen veldtocht, toen het gevaar dreigde, dat de
gesloten wapenstilstand zoude verbroken worden, voegden
zich daar nog anderen bij, zoodat het geheele getal over
de 300 heeft bedragen.
Ik zwijg hier over dien veldtocht en over het canton- i
nementsleven aan de grenzen, maar acht het niet onge-
past hier iets te zeggen over den invloed dien beiden
op de student-soldaten heeft gehad, vooral nu in onze i
dagen de invoering van den algemeenen dienstplicht of
althans het afschaffen van het plaatsvervangersstelsel zoo
L dikwerf besproken en door al te bezorgde vaders of al te
F_ beangste moeders met alle macht wordt tegengehouden,
. op grond dat hunne zoons daaronder op de eene of
andere wijze schade zouden lijden. Laat mij hen geruststel-
len. Wel is waar waren er onder ons eenige weinigen die
wel een moedig hart bezaten maar te zwak van lichaam
F waren om aan de vermoeienissen en ontberingen van een I
veldtocht weerstand te kunnen bieden, en die, indien er
toen algemeene dienstplicht had bestaan, zeer waar-
schijnlijk voor activen dienst zouden zijn afgekeurd. De
zoodanigen zijn misschien na onze terugkomst iets vroeger
bezweken dan het geval zoude geweest zijn als zij te
huis waren gebleven. Maar verreweg het groote meeren-
deel keerde gezonder en krachtiger terug dan zij vóór
het uittrekken waren.
Doch hunne studien dan! Een geheel jaar verloren!
Laat mij ook hier e'en geruststellend woord spreken.
F Natuurlijk zijn er onder zoovele jongelieden eenigen ge- .
P weest die nooit den eindpaal hunner studien hebbenibe-
reikt. Dit is onder gewone omstandigheden altijd ook
o het geval. Maar ik geloof niet dat dit bij één hunner
op rekening van hun uittrekken kan worden gesteld.
Zelfs zoude ik van meening zijn dat voor zeer velen de