HomeVoorheen en thansPagina 35

JPEG (Deze pagina), 797.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

33
­ ruimen voor Sci-111.1.nR , Gonrnn, IxV1EL./mn , Bvnox, SHAKESPERE,
. VoLrAn21a en andere schrijvers, spreekt van zelf Maar toch,
· de student zat op zijn kamer en heette te studeeren.
. Een bijzondere karaktcrtrek van den student dier dagen
1 was een soevereine minachting voor allen die geen student
waren of vroeger niet gestudeerd hadden. Hij beschouwde
. _ dezen als een soort van mindere wezens. Ontmoette hij de _
. " zoodanigen op publieke plaatsen, in de komedie of op
. straat, dan moesten deze voor hem wijken. Natuurlijk waren
1 het inzonderheid de jongere studenten die zich door zulk
een hoogen dunk van hun eigen verhevenheid onderscheid-
1 den. En zoo kon het niet missen of er moesten wel eens
ergerlijke tooneelen ontstaan, kleinere of grootere vecht-
. partijen, waarin de studenten, die, uit esprit de corps,
1 elkander altijd bijstonden, doorgaans de bovenhand behiel-
den. Van een tusschenkomst der politie kon geen sprake zijn. I
Ik meen dat deze toen uit een achttal dienders{nog geen i
. , agenten) bestond, die natuurlijk liefst, voor de met dikke
' _ stokken gewapende studenten uit den weg gingen.
Deze houding der studenten tegenover de burgerij was
zeker zeer verkeerd, maar toch bestond er eene aan-
_ leiding, waardoor in 1828 en de beide volgende jaren,
de spanning tusschen burgers en studenten grooter was
dan ooit vroeger of later het geval is geweest. In het
jaar te voren (1827) had een aantal studenten een uit het
sterrebosch van de excercitie komend bataillon schutterij
op den terugmarsch naar het toen nog niet beplante `
plein voor de bibliotheek, waar de afdanking zoude plaats
hebben, begeleid, al zingende en soms ook wel met dezen «
of genen schutter`, ofschoon op tamelijk onschuldige wijze,
I den draak stekende. Zoodra zij op het plein waren, werd
j het hek achter hen gesloten, en, nauwelijks had de
­ afdanking plaats gehad of vele der gewapende schutters
I vielen op de studenten aan. Er ontstond een formeel
3
l