HomeVoorheen en thansPagina 34

JPEG (Deze pagina), 767.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

l
E .
l
van Klikspaan of beschouw de Schetsplaten van A. VER-
ij W HEULL. Zij zijn eenige jaren jonger, maar nog treffend
I gelijkend op de studenten van vóór vijftig jaren, en even-
zoo zal menig student van den tegenwoordigen tijd daarin
het beeld van hemzelven of van een zijner rhakkers her-
kennen. '
Qi Toch geloof ik - ik gebruik opzettelijk het woord
,,geloof," want wanneer men de studentenwereld van buiten "
beziet, dan vertoont zij zich allicht eenigzins anders dan
wanneer men er zelf in leeft ­ dat er wel kleine ver-
i j _ schillen zijn op te merken. In het algemeen komt het
j mij voor dat de tegenwoordige studenten in uiterlijke be-
jl schaving en goede manieren zijn vooruitgegaan. Zij zijn
gj ` fatsoenlijker geworden. Onder het studentengeslacht van
1828 waren er die, wel ietwat ruw konden zijn. Trouwens
i ­ zij leefden eenvoudiger, hadden meestal slechts een mat
pi; op de vloer hunner kamer en matten stoelen; een kanapee
lj was een weelde­artikel, dat alleen op de kamer van_ _
, bijzonder gefortuneerde jongelieden werd aangetroffen. ’ _
V Het middagmaal kostte zelden boven f 0,50. Velen waren
gewoon groote wandelingen te doen, maar de rijtuig-
verhuurders deden minder goede zaken.
De societeit werd bezocht tusschen 2 en 3 uur. Op E
· het laatste uur werd gemiddagmaald. Ten 5 ure be-
j zochten de kennissen elkander om gezamenlijk thee te
drinken en te disputeeren de amvzi ze sczözïi ei wma sczözïz',
· maar - tenzij er eene promotie­partij of eenig ander feest
was, waar het levendig genoeg kon toegaan - ten 7_ ure
6 zat ieder goed student weder op zijn kamer om gemaakte
g , excerpten in te vullen, dictaten na te zien of die van een
L vriend, die trouwer collegie hield, over te schrijven, soms T
{ ‘ daarbij een paar handboeken te raadplegen, met één
Q woord te doen wat men studeeren noemde. Dat excerpten, _
dictaten en handboeken wel eens de plaats moesten l
; .
l . T
· l