HomeVoorheen en thansPagina 33

JPEG (Deze pagina), 772.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

31
A , praeparaten vervaardigd, deels van den mensch, deels van
. andere i gewervelde dieren, om gevoegd te worden bij
nl de reeds rijke anatomische verzameling, die uit den tijd
` van BLEULAND afkomstig was, en welke nog heden ten
dage aan het onderwijs de belangrijkste diensten bewijst.
Enkele zenuwpraeparaten in die verzameling, waaraan
bijzonder veel tijd en zorg zijn besteed, zijn het werk
· van studenten, o. a. van den te vroeg overleden ENSCHUT.

In het bovenstaande heb ik gepoogd, voor zoover zich
dit in een kort bestek doen laat, een zoo getrouw mo- I
gelijk beeld te ontwerpen van het onderwijs en de hulp-
middelen daartoe in de wis- en natuurkundige en in de `
geneeskundige faculteit, zooals deze waren in 18.28 en
de eerstvolgende jaren. Ik heb getracht geheel objec­ J
tief te zijn, de gebreken niet verzwijgende maar ook het ‘ R l
A waarlijk vele goede van dien tijd erkennende. l
Ik wil er nog iets aan toevoegen over de studenten
zelve, om het beeld der Utrechtsche Akademie, zooals i
deze zich voor een halve eeuw aan ons vertoonde, vol-
komen te maken. Op groote verschillen tusschen de
toenmalige en de tegenwoordige studentenwereld heb ik
echter niet te wijzen. I-Iet getal der studenten was toen
ongeveer even groot als thans en ook hunne verdeeling over
de verschillende faculteiten ongeveer gelijk. Alleen was
het toen een zeldzaamheid wanneer iemand alleen in de
wis- en natuurkundige wetenschappen studeerde. Daaraan
is eerst, om licht verklaarbare redenen, verandering ge- {
komen na de oprichting der I-Ioogere Burgerscholen.
· Overigens op den eersten blik weinig verschil tusschen
' den student van 18.28 en dien van 1878. jongelieden
blijven jongelieden. Wilt gij die van den tijd welken ik
hier herdenk leeren kennen, lees dan de Studententypen