HomeVoorheen en thansPagina 32

JPEG (Deze pagina), 758.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

W ’ i
BO
tot de hoofdvormen die in een kleiner bestek een gemak- ·
lj kelijk te overzien beeld van het geheele dierenrijk geven. I ·
Voor het geologisch en mineralogisch onderwijs waren jj
toen reeds dezelfde verzamelingen beschikbaar, die thans
nog het eigendom der akademie zijn. Zij zijn sedert wei-
nig of niet vermeerderd.
Hoe gebrekkig het toenmalige ziekenhuis was, dat tot
voor weinige jaren in den ouden toestand gebleven is, ·
zullen velen die het gekend hebben zich nog herinneren. l
Ik acht het overbodig er hier iets meer over te zeggen.
in Ook het theatrum anatomicum liet veel te wenschen
i over. Het bevond zich in eene donkere ruimte, zoodat
de anatomische lessen, de demonstratien op het cadaver,
des avonds moesten gegeven worden bij het licht van
j een hanglamp met vier pitten, die boven de draaiende
tafel hing. _
ii Daarentegen vormde de dissectiezaal het glanspunt der
Y i medische studien in die dagen. De lijken werden ont- .
j vangen uit de strafgevangenis te Woerden en uit het
e buitengasthuis te Amsterdam, soms in zoo grooten getale
i dat er tegelijkertijd acht of zelfs tien voor de oefeningen
der studenten beschikbaar waren. Een groot gedeelte
­ van den studietijd van den medicus tot aan zijn candi-
I daats-examen werd dan ook in de dissectiezaal doorge-
' bracht, dagelijks minstens een of twee uren. Daar zaten
p wij, allen in blauwe kielen gekleed, achtereenvolgens
al de deelen van een menschelijk lichaam te ontleden en
~ er was een ware wedijver tusschen ons wie dit met de
Il meeste zorg en netheid kon doen. Geen medicus verliet
i toen de de akademie zonder volledige praktische vorming
” ~ in de geheele menschelijke anatomie. ·
Onderwijl wij aan het dissequeeren waren, werden door '
VV SCHROEDER VAN DER KOLK GH Zlj1'l€ p]TOS€ClZOI'€1T1, GEISJC
E P. Komive en, na diens dood, F. D. SCI-IUBIXRT anatomische
i
‘ l