HomeVoorheen en thansPagina 31

JPEG (Deze pagina), 778.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

l
29
i geheel een kringetje aan den hemel beschreef, dat al
naar den tijd van het jaar en al naar de zon geschenen
had of niet, dan eens grooter, dan eens kleiner was.
Aan het doen van eenigzins nauwkeurige waarnemingen
viel derhalve niet te denken, en het fraaie universaal-
instrument van THROUGHTON, dat lV[oLL had aangekocht,
toen hem, bij gelegenheid dat hij voor een beroep naar
Amsterdam had bedankt, door de stad eene som van
f 1o.ooo voor het koopen van nieuwe werktuigen was
j geschonken, was op dien toren volkomen nutteloos.
Hoogstens werd dit zoogenaamde observatorium, - in de
wandeling gewoonlijk de sterretoren genoemd, -dan ook i
gebruikt om met eenige studenten van tijd tot tijd eens
naar de maan en de planeten te kijken, door een Dol-
londschen verrekijker, later door een beteren zesvoets- `
kijker van FRAUENHOFER. , j p
Wat het Museum van natuurlijke historie betreft, zoo ` ; l
bevatte dit reeds vele der opgezette of op spiritus be- il
waarde dieren en skeletten, die er nu nog in worden f
bewaard. Bovendien was N. C. DE FREBIERY, die, gelijk ` i
wij boven zeiden, vele jaren lang zoologie had onder- .
A wezen en deze zelfs als zijn meest geliefd vak beschouwde,
zelf in het bezit eener wel kleine maar door eenige zeld-
zame daarin voorkomende voorwerpen belangrijke ver- I
zameling. Ook zijn opvolger, vAN LIDTH DE JEUDE, had
­ eene eigene, doch veel rijkere verzameling, welker ge-
stadige aanvulling ’s mans levensdoel is geweest. Later
i zijn uit beide verzamelingen voor het akademisch museum
i een aantal voorwerpen aangekocht, met name dezulken
{ die strekken konden om daarin bestaande leemten aan te
vullen. Aan een akademisch, hoofdzakelijk voor het onder-
wijs bestemd museum, mag niet de eisch worden gesteld
. van een zoo groot mogelijk getal van diersoorten op te
, nemen. Integendeel dit getal behoort beperkt te blij ven