HomeVoorheen en thansPagina 28

JPEG (Deze pagina), 779.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

up ~­ .. .. . ..; . .. .. .... W W c _ c
_ 26
oefening der studenten in het algemeen toen ver be-
neden de tegenwoordige stonden, zal wel niet behoeven
gezegd te worden. Intusschen moet men zich daarvan
lip niet een al te laag denkbeeld maken. De hortus bo-
tanicus b. v. had toen denzelfden omvang als thans en
Ml bezat een rijken plantenschat. Altijd zijn, ook reeds
I tijdens de republiek, de plantentuinen aan de verschil-
ii lende akademiën eenigzins de troetelkinderen geweest
j van hen die over de verdeeling der beschikbare geld-
y middelen waakten. De uit vroegere tijden nog bestaande
.·i cathalogi getuigen dit. Natuurlijk was de aanleg naar _
het stelsel van LINNAEUS , dat toen bijna uitsluitend gevolgd
werd. Voor de beoefening van systematische botanie
j was voorraad te over. Ook werd het grootste gedeelte
I van den i collegietijd in beslag genomen door het leeren
~ bestemmen van planten. Bovendien bestond toen onder
de studenten vrij algemeen de gewoonte dat zij zelven
. uit botaniseeren gingen en kleine verzamelingen aanleg-
den van gedroogde inlandsche planten. Aan planten-
l anatomie en physiologie werd weinig of niets gedaan.
Beiden verkeerden nog in hunne eerste wordingsperiode,
en LINNAEUS,_ wiens Phdasap/zzkz öaimzzka ons nog als `
handboek werd aanbevolen, had daarin de anatomen en
biologen onder de öaimzaphzli of dilettanten gerangschikt,
‘ zeggende: ,,B0z‘cm0pázZz` sum, qui vczrzkz de wcgefaözlzäus
Zzadzkiwzzmi, Zzbei ca mom pzapzzè ad sczènizám öaztwzzbam
‘ spccz‘€1zz‘.· zz! Auaáaïïzzbz`, Harfzzlavzz`, Medzbz`, Jlülvcellavzcz`,
en onder deze laatsten begreep hij: Oecazzamz`, Bzblogz`,
i Tkealagz`, Paèázc, Aïzfzyzuwzài
» Wat men toen het chemisch laboratorium noemde,
was eigenlijk niets anders dan een niet zeer groote col-
legiezaal, voor drievierden met banken gevuld, waarvoor
· een aanrechttafel stond, en daarachter volgde eene ruimte
van hoogstens vier passen breed en acht passen lang.
l