HomeVoorheen en thansPagina 27

JPEG (Deze pagina), 745.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

25
worden en het pessimisme meer en meer aanhangers vindt,
vertoont het beeld van S. v. D. KOLK zich in de herin-
nering aan ons als een bijna vreemd verschijnsel in de
hedendaagsche wetenschappelijke wereld, waar aan het
gemoed alle recht wordt ontzegd om mede te spreken.
Doch ofschoon aan de juistheid van dit standpunt, voor
zoo ver elke wetenschap naar zuivere objectieve waar- `
heid moet streven, niet te twijfelen valt, en men de
oogen des gemoeds nooit onvoorwaardelijk vertrouwen
kan, zoo gebeurt het toch wel eens dat zij scherper zien
dan de oogen des verstands, of, beter gezegd, beiden
moeten elkander ondersteunen en versterken; de geheele .
mensch moet zien. Zoo eerst ontstaat enthusiasme, liefde
voor de wetenschap waarop wij ons toeleggen. En, zelfs
op het gevaar af, dat dit enthusiasme ons soms op een
dwaalspoor leidt, moeten wij het toch koesteren, omdat .
het de veer is die den onderzoekenden geest drijft. _
Dit enthusiasme nu bezat S. v. D. Kom; in hooge mate. ti,
Niet enkel op het gebied waarop hij zich bij voorkeur `
bewoog, maar op elk ander gebied van menschelijke F
kennis begroette hij iedere gewichtige ontdekking met 5
de grootste belangstelling, die hij in de levendigste be-
woordingen te kennen gaf
Dat zulk een man voor zijne leerlingen ook nog iets
anders was dan enkel docent, spreekt van zelf Warmte A
verwarmt. Zoo ging het ook ons die zijne lessen bij-
woonden. Zeker heeft nooit eenig hoogleeraar in zijne
vroegere leerlingen meer blijvende vrienden gevonden
dan SCHROEDER VAN DER Kom;.
Hoe nu waren vóór een halve eeuw de wetenschap- `Q
pelijke inrichtingen aan de Utrechtsche Akademie? Dat
i de middelen tot onderwijs, tot onderzoek en tot eigen