HomeVoorheen en thansPagina 26

JPEG (Deze pagina), 763.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

i'!l M ,,__ , _, ,. ,,.. _, I . Q". ,.,., . . - . ;..~,.. ..» •­ - A» ·--­--­~ » ~~­~· ~--«­- - - ~ .
al
ä
2*
Daar liet hij zich weinig mede in. Maar hij was optimist,
l T omdat het zoo in zijn aard lag; hij kon niet anders zijn.
·;‘ Maar juist dit maakte hem zulk een beminnelijk man.
ir Altijd wist hij, daar waar een ander enkel schaduw zoude
r gezien hebben, nog eene lichtzijde te ontdekken. Zelfs
r " bij zware slagen die hem persoonlijk troffen en die hij
!= diep voelde, verliet hem deze gelukkige eigenschap niet.
AMI Zij was zijn levenssteun tot in den dood. Een veeljarig
,` vriend, een zijner vroegste leerlingen, bracht hem een
laatste bezoek, toen hij op zijn sterfbed lag. S. v. D. Kom;
, greep met beide handen een der zijnen en, als verzamelde
hij zijne laatste krachten om nog eens zijne innige over-
tuiging uit te spreken, zeide hij, reeds moeilijk adem-
I halende: ,,Vriend! vriend! Daar ligt nu een stervende
grijsaard. Maar onthoud dit, onthoud dit: God is liefde,
~. God is liefde !" Drie uren later had hij opgehouden te leven.
Dat een gemoed als dat van S. v. D. Kom; zich ook
in zijne lessen weerkaatste, spreekt van zelf Altijd
stond hij bij voorkeur stil bij zulke onderwerpen, die
· hem gelegenheid gaven de voortreffelijkheid, waarmede
alles in de natuur is ingericht, in het helderste licht te
stellen. Demonstreerde hij ons b. v. in het theatrum
anatomicum de spieren van het menschelijk lichaam, dan
. bleef hij niet in gebreke om ons mede te deelen, en,
· zoo er gelegenheid toe was, aan te wijzen hoe diezelfde
spieren bij verschillende andere zoogdieren eenigzins r
· anders ingeplant zijn, juist in overeenstemming met
het gebruik waartoe de door die spieren bewogen lede-
. maten of deelen van ledematen moeten dienen. Overal
’ zag hij doelmatigheid, en die doelmatigheid was voor hem
voldoende om antwoord te geven op de vraag: waarom
dit of dat deel zoo of zoo gemaakt was. Hij poëtiseerde
, de natuur en was altijd gestemd tot hare bewondering.
Thans, nu het ,,7zzZ m27’m’z"’ de algemeene leus is ge-
l