HomeVoorheen en thansPagina 23

JPEG (Deze pagina), 778.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

21
talrijke middelen, waarover deze tegenwoordig beschikt,
waren toen nog onbekend, met uitzondering van het ste-
thoskoop; doch ook dit werd door WoLrE1<BnEK niet aan-
gewend, ofschoon sommige studenten die zijne praktische
I lessen volgden dit werktuig bezaten, en op eigen gelegenheid
trachtten zich in het gebruik daarvan te oefenen. En in
weerwil van dit alles, verbaasde ons lVoLrn1<1s1ïn1< door
de zekerheid waarmede hij soms verborgene kwalen wist
te ontdekken en met juistheid te diagnosticeeren, zoo als
later bij de autopsie bleek. Hij was empiricus, zoo als ‘
toen alle praktische artsen waren, maar hetgeen men den
praktischen blik noemt, die inderdaad alleen door rijke
. ervaring kan verkregen worden, bezat hij in hooge mate.
i jammer dat dit iets is dat zich niet leeren laat, evenmin
als de intuitie van den dichter. _
De verhouding tusschen de studenten en WoL’rnRBEEK ,j
Y was een eigenaardige. Allen waren wij` met een zeker
ontzag voor hem bezield, niet enkel om zijne kunde,
maar ook om de handigheid waarmede hij zich van het
wapen der ironie wist te bedienen, om dezen of genen li
eene , trouwens volstrekt niet altijd boos gemeende, terecht-
wijzing te geven. Een staaltje daarvan, waarvan ik zelf a
getuige was, wil ik hier inlasschen. E
In het kwartier uurs, dat verliep tusschen het collegie
in de materies medica en dat in de praktijk, was een
vreemde, d. i. aan geen der studenten toebehoorende, hond
door de openstaande deur de collegiekamer binnengeloopen *
en was, daar men de deur gesloten had, nog in de kameri .
toen VVoLrn1usEE1< deze weder door een andere deur
binnentrad. De studenten haastten zich naar hunne banken
terug te keeren, maar niemand opende de deur om den
hond buiten te laten. WoLTnRBEE1< zag bij het binnen- » .
komen dadelijk den hond doch zeide niets en ging eenig- ‘·
zins spotachtig glimlachende naar zijn catheder. Daar
I.