HomeVoorheen en thansPagina 22

JPEG (Deze pagina), 772.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

lr

j zo
i ,. obstetrie. Zijn valkenblik imponeerde maar boezemde te
j JE gelijk eenige vrees in. Nog geheel practicus van den
, ouden stempel, beschouwde hij elke ziekte als een vijand,
ii j' Q . die met kracht van wapenen moest bestreden worden, en _
putte daartoe rijkelijk uit het groote arsenaal der materies
medica van dien tijd. Zijne lessen hierover en over de
r .. praktijk waren uitstekend in elkaar gezet, alle onderdeelen
zorgvuldig en logisch tot een geheel verbonden. Be-
schrijving der ziekte, hare symptomen, haar beloop, hare
aetiologie, de indicaties en contra-indicaties der verschil-
' lende geneesmiddelen, dit alles liet niets te wenschen
over. Die zijne dictaten had van buiten geleerd en een
. tijdlang het practicum aan het ziekbed had gevolgd,
trad met volkomen gerustheid de maatschappij binnen, Z
wel verzekerd dat hij, door het geleerde in toepassing
A te brengen, zoo niet alle dan toch de meeste ziekten met
_ goed gevolg bestrijden kon, totdat eigen treurige er- .
varing hem eerlang leeren zoude hoe machteloos vaak
zijne aangeleerde wetenschap of, wil men liever, zijne
kunst was.
De geneeskunde verkeerde toen nog in het tijdperk,
hetwelk men dat van het geloof kan noemen. Nog was
dat van den twijfel niet aangebroken. S1<oDA te Weenen
had toen nog niet de verbazing, ja schier de verontwaar-
( diging der oude practici gewekt door zijne op eene ruime
ervaring steunende leer, dat aderlatingen bij pneumonie
I en pleuritis meestal meer schade dan goed doen. HAHNE-
MANN had door zijne homoeopathie nog niet het negatieve
nut gesticht van de overtuiging te wekken dat zeer vele
ziekten ook zonder het innemen van krachtige genees-
middelen genezen kunnen. Eene eigenlijk wetenschappe-
lijke geneeskunde, opgebouwd op physiologischen en waren
pathologischen grondslag, bestond toen nog ter nauwer-
nood. De diagnostiek was nog in hare kindsheid. De
l