HomeVoorheen en thansPagina 21

JPEG (Deze pagina), 764.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

rg _
examen, zijne studien in die faculteit voortzette, aldaar
een geheel latijnsche atmospheer te gemoet, en uit deze
een nawalm van ouderwetsche scolastieke geleerdheid,
echter reeds merkbaar opgefrischt door de zich baan `
brekende nieuwere denkbeelden en methoden van onderzoek.
De geneeskundige faculteit bestond toen uit C. on
FREMERY, I. I. WoLrERBEEK, B. F. SUERMAN en ]. I.. C.
Scnnonnnn vAN msn Kom;.
Over DE Fninxiiauv is reeds boven (blz. 6) gesproken. .
Zijne lessen in de geneeskundige faculteit waren trouwens
van minder gewicht dan die in de wis- en natuurkundige.
SUE1<MA1~; vertegenwoordigde de pathologie en de chirur-
gie. Wat de eerste betreft, zoo had toen ten tijde het
besef dat pathologie niets anders is dan physiologie van
het zieke lichaam, nog volstrekt geen ingang gevonden.
%SUERMAN’S lessen waren deels een uittreksel van, deels ‘
een commentaar op de pathologie van Gnmarus , een keurig,
net afgewerkt gebouw, waarop men eigenlijk slechts eene
aanmerking kon maken, dat er namelijk de fundamenten
aan ontbraken. Geheel anders trad Suinuran als chirurg
- op. Hier leerden wij hem kennen als den man van rijke .
ervaring, als grondig topographisch anatoom, die zijn
scalpel met volkomen zekerheid hanteerde , waar het gold,
moeielijke gevaarvolle operatiën te doen, maar bovenal
als een echt humaan man, in den besten, edelsten zin j
des woords, wiens zinspreuk was: forázfoz zäz ro, smwzètcr °
in modo. Geen beter voorbeeld dan hij, om te toonen
op welke wijze de praktische arts met zijne patienten jj
moet omgaan. Reeds zijn kalm, medelijden toonend ge-
laat oefende een bedarenden invloed uit. Niemand kon V
met den uitmuntenden man lang in aanraking zijn, zonder g
hem lief te hebben.
Eene geheel andere persoonlijkheid was WoL1‘aRisEaK, T
de professor in de praktijk, de materies medica en de .
· v
I
r fi