HomeVoorheen en thansPagina 20

JPEG (Deze pagina), 751.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

z?'f t t A
lz .
[ i . 18
jj het oorspronkelijke konden lezen, maar wij konden niet
bespeuren dat‘ deze in andere opzichten veel boven ons
ir ' overigen vooruit hadden. Alleen voor de nomenclatuur
is .· zagen wij eenig nut in van het kennen der grieksche taal.
9 Het uit die taal samengestelde woord ,,oxygenium,"
" dat zuurstof of juister zuurvormer beteekent, gaf immers
dadelijk een zeer algemeen begrip van den aard dezer
stof als bestanddeel van zuren. Toen wij echter later
op de chemische lessen hoorden dat er ook zuren zijn,
die volstrekt geen zuurstof bevatten, ontzonk ons ook
die grond en zagen wij in dat de grieksche terminologie
wel eens op een dwaalspoor kan brengen, zoodat het
zelfs verkieslijker scheen de etymologische beteekenis
van zulke woorden in het geheel niet te kennen.
Alleen betreurden wij het soms dat onze geringe
· kennis van het grieksch ons niet instaat stelde de lessen
te volgen van vAN Hnusma, toen een der sieraden van
Utrechts hoogeschool, die het grieksch beoefende minder
om de taal als taal dan wel omdat deze het voermiddel
was om in de grieksche oudheid door te dringen, het
gevoel voor het schoone aan te kweeken _en de groote _
grieksche philosophen weder als voorbeelden voor het
nieuwere geslacht te doen verrijzen. Zonder twijfel heeft
VAN Himsnn daardoor op het toenmalige jeugdige ge-
' slacht van literatoren, juristen en theologanten eenen
veel meer vormenden invloed uitgeoefend dan, indien
' hij, gelijk later meer en meer het geval is geworden,
de taal zelve als object en de schrijvers als gelegenheid-
gevers tot vernuftige conjecturen had beschouwd.
Gaan wij thans over tot eene vluchtige karakterisee-
ring der medische faculteit, zooals deze was in het tijd-
perk, waarover wij hier handelen. Zooals boven gezegd
is, kwam den student die, na afgelegd propaedeutisch