HomeVoorheen en thansPagina 17

JPEG (Deze pagina), 805.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

T5
_ bewijzen. Ik heb nooit kunnen bemerken dat een theo-
, logant, die soms na veel tobben zijn klein­mathesis-eXa-
men had afgelegd, daardoor richtiger had leeren denken.
D Om dit te bevorderen is de bijwoning van een cursus
, over physioa, in den vorm zooals deze thans bij het mid-
delbaar onderwijs wordt gegeven, zeker veel nuttiger.
Daar gaat de onderwijzer uit van het concrete, van
het zinnelijk waarneembare en klimt, den inductieven
weg volgende, eerst langzaam tot het abstracte op. Zoo
leert de geest het oorzakelijk verband der verschijnselen
kennen en verkrijgt het besef van het bestaan van alge-
P meene wetten, waaraan alle verschijnselen, zoowel psy-
chische als physische, onderworpen zijn, en dat deze te
leeren opsporen het streven moet zijn van elke weten-
‘ ` schap zonder onderscheid die inderdaad op dien naam aan-
spraak wil maken. Hoe dit zij, in elk geval is het eene ,
gelukkige, bij de nieuwe organisatie ingevoerde verbete-
ring, dat het onderwijs in de lagere mathesis van de l
akademie, waar het niet te huis behoort, verwijderd en j
geheel naar het gymnasium en de hoogere burgerschool i
overgebracht is, en dat elk student voortaan ook eenige
physische voorbereiding zal hebben ondergaan. I
Het zwaartepunt van SCHRöDER,S werkkring aan de
Utrechtsche hoogeschool lag dan ook geenszins in zijn
mathemathisch onderwijs, hoe mild uitgedeeld , maar veel-
eer in zijne philosophische lessen over psychologie , metha­ ·
p physica en moraal, die door studenten van alle faculteiten
ijverig werden bijgewoond, ook door hen die daartoe, ,
volgens de bestaande reglementen, volstrekt niet verplicht
waren. Daar ontmoetten elkander medici, philosophen, E _`
, literatoren, juristen en theologanten, en allen luisterden
wij met groote aandacht naar den man in den grijzen j
i huisjas, met het van veel en diep denken getuigend ge- i
laat, die op eenvoudigen maar eenen diepen indruk ma- I
Z J
I
(