HomeVoorheen en thansPagina 16

JPEG (Deze pagina), 744.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

; ?‘ Z Z f
M 1
. 14
l
j In 1774 te Dornberg in Westphaleii geboren, had hij in
‘ de theologie gestudeerd maar tevens de wiskunde ijverig
‘ beoefend. Binnen een kort tijdsverloop was hij achter-
j , eenvolgens: proponent bij de Luthersche gemeente te '
. Amsterdam, kommandant van het fregat Eurydice, met
den rang van zee­kap1tein, tevens directeur van de aldaar
i door WILLEBI I geplaatste leerschool voor aanstaande
I zee-oüicieren, en professor aan de Utrechtsche akademie,
kort na de hervorming van het ·hooger onderwijs hier
te lande.
Zijn mathemathisch onderwijs klom niet tot een zeer
hoog peil. Dit onderwijs nam aan de Utrechtsche hoo-
geschool eerst eene hoogere vlucht, toen de voortreffe-
lijke R. vAN Rens, een van Scnnönniäs eerste leerlingen,
na eenige jaren te Luik het hoogleeraarsambt te hebben `
bekleed, tengevolge der Zuid-Nederlandsche onlusten, in
18 31 naar Utrecht verplaatst werd. l
Maar Scnnonma is een der hoofdbewerkers geweest van
den in I826 bij koninklijk besluit ingevoerden maatregel,
` waardoor alle studenten zonder onderscheid aan een ma-
· thematisch examen werden onderworpen.
PLAro plaatste boven den hoofdingang zijner akademie
de woorden? ,, geen niet-wiskundige trede hier binnen !"
En inderdaad, wie zal het betwijfelen, elk die naar waar-
` heid streeft vindt in de wiskunde een uitmuntende leer-
school om juist en methodisch te leeren redeneeren. Men
· heeft haar terecht eene toegepaste logica genoemd.
Toch geloof ik dat men haar in dit opzicht wel eens
overschat heeft. De wiskunde gaat altijd van abstractiën
uit; zij oefent den geest in de deductieve methode, maar
juist deze, toegepast op andere onderwerpen dan de zui-
ver wiskundige, brengt hare eigene gevaren mede. Zij
wordt dan tot dialectiek, waardoor men, altijd langs
logischen weg, de meest tegenstrijdige stellingen leert
I