HomeVoorheen en thansPagina 14

JPEG (Deze pagina), 750.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

· J
l
ik In
1
á ' In 1774, te Dornberg in Westphaleii geboren, had hij in
j de theologie gestudeerd maar tevens de wiskunde ijverig
V j beoefend. Binnen een kort tijdsverloop was hij achter-
i · eenvolgens: proponent bij de Luthersche gemeente te '
· Amsterdam, kommandant van het fregat Eurydice, met
ä den rang van zee-kapitein, tevens directeur van de aldaar
E door WILLELI I geplaatste leerschool voor aanstaande
zee-officieren, en professor aan de Utrechtsche akademie,
kort na de hervorming van het -hooger onderwijs hier
Y _ te lande.
Zijn mathemathisch onderwijs klom niet tot een zeer
i hoog peil. Dit onderwijs nam aan de Utrechtsche hoo-
geschool eerst eene hoogere vlucht, toen de voortreffe­
lijke R. vAN Rans, een van SCHRöDER’S eerste le.erlingen,
{ na eenige jaren te Luik het hoogleeraarsambt te hebben `
j bekleed, tengevolge der Zuid­Nederlandsche onlusten, in f
E 18 31 naar Utrecht verplaatst werd. I
Maar SCHRöDER is een der hoofdbewerkers geweest van
E den in 1826 bij koninklijk besluit ingevoerden maatregel,
` waardoor alle studenten zonder onderscheid aan een ma-
j ­ thematisch examen werden onderworpen.
i PLAro plaatste boven den hoofdingang zijner akademie
de woordenrt ,, geen niet­wiskundige trede hier binnen !"
En inderdaad, wie zal het betwijfelen, elk die naar waar-
heid streeft vindt in de wiskunde een uitmuntende leer-
school om juist en methodisch te leeren redeneeren. Men
` heeft haar terecht eene toegepaste logica genoemd.
Toch geloof ik dat men haar in dit opzicht wel eens
overschat heeft. De wiskunde gaat altijd van abstractiën
uit; zij oefent den geest in de deductieve methode, maar
juist deze, toegepast op andere onderwerpen dan de zui­
ver wiskundige, brengt hare eigene gevaren mede. Zij F
wordt dan tot dialectiek, waardoor men, altijd langs
logischen weg, de meest tegenstrijdige stellingen leert
li