HomeVoorheen en thansPagina 13

JPEG (Deze pagina), 799.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB


IB
Het spreekt van zelf, dat bij het volgen van zulk eene
d methode , ook reeds voor eene halve eeuw, toen de physica
{ ` een zooveel geringeren omvang had dan tegenwoordig,
te de tijd te kort schoot om haar in een cursus in haar
geheel te behandelen. De onderwerpen wisselden dan
ook jaarlijks af Behalve de optica, waren het vooral
T de leer der elektriciteit, bepaaldelijk van het toen nog
niet lang bekende elektromagnetisme, waarover Mom. i'
zelf vele nieuwe proeven had genomen, alsmede die van
id het geluid, waarbij hij bij voorkeur stilstond. Wat het
laatste betreft, zoo weet men dat de door l/loLL, in ver-
eeniging met A. vAN BEEK, genomen proeven over de E `
f snelheid van het geluid tot in onzen tijd toe klassiek
T zijn gebleven. i
Eigenlijk zoude men zijn onderwijs fragmentarisch kunnen
‘ noemen. Ik geloof niet dat iemand zijner toehoorders i
T hem de geheele physica heeft hooren behandelen, ook il
niet al volgde hij zijne lessen gedurende drie of meer jaren.
` Thans zoude men terecht zulk eene methode, die reeds
i toen iets abnormaals had, streng afkeuren. Vooral voor
Y middelmatige talenten, die eene doorgaande , geregelde lei-
_. ding noodig hebben, was zij ongeschikt. Maar toch, vraag j
2 het aan de weinigen die nog overig zijn en zich de lessen i
i des genialen mans herinneren, hoe hij ons tot enthusiasme `
· voor al wat wetenschap is wist optewekken, ons te be- ,
(5 zielen met dat vuur dat in hemzelven brandde , en waardoor .
i` hij, althans op jongelieden van meer dan gewonen aanleg,
` krachtiger heeft ingewerkt dan een meer methodisch
A onderwijzer zoude gedaan hebben. j
1 De laatste van het drietal professoren, die toen het
meest hebben bijgedragen tot de wetenschappelijke vor-
ming der studenten in de wis- en natuurkundige faculteit,
was ]. F. L. ScHRöDER, een dier mannen zooals er thans niet
meer voorkomen, misschien niet meer voorkomen kunnen.
. (
l
i, l