HomeVoorheen en thansPagina 12

JPEG (Deze pagina), 766.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

i [
Q 12 Ri
nog wel eens andere dingen mede dan physische of
astronomische werktuigen. Zoo had hij, in het jaar waarin Q
_ · ik voor het eerst zijnen lessen bijwoonde, eenige porte- ? ,
feuilles met caricatuurplaten uit Londen medegebracht, Q
_ en zijne inleidingsles bestond daarin dat hij ons die cari­ Q;
Q catuurplaten vertoonde en op geestige wijze toelichtte
Q en verklaarde. Natuurlijk was dit een uitmuntend middel Q
om zichzelven bij zijne toehoorders te introduceeren, wier
Q hart hij dadelijk gewonnen had, al mag het dan ook
Q betwijfeld worden of het eene goede introductie voor een T
Q physischen cursus was.
' Nog een ander geval wil ik hier mededeelen, waardoor
‘ zijne onderwijs-methode nader gekarakteriseerd wordt. In de
optica, die een van MoLL’s geliefkoosde onderwerpen .
was, was hij op zijne lessen gevorderd tot aan de ver- E
n klaring der verrekijkers en teleskopen. Bij die gelegen- g
Q heid toonde hij ons een polemoskoop, doch bij de ver- F
; klaring van het gebruik van dit werktuig schoot het _l
Q hem als het ware op eens te binnen dat, om de beteekenis Q
Q en het nut daarvan in den oorlog goed intezien, zijne Z
Q toehoorders toch eenig begrip moesten hebben van hetgeen Q
, een vesting is, en toen begon Mom; over vestingbouw te ‘
Q spreken alsof hij een genie-officier was. Dit werd ge- j
i durende vijf of zes volgende lessen voortgezet; met behulp Q
van kaarten en plannen werden ons de voor- en nadeelen
der stelsels van VAUBAN en van Coxanorm duidelijk gemaakt, E
en eerst `daarna keerde lIoLL weder tot de optica terug.
_ Diegenen zijner toehoorders, die twee jaren later de wacht «
betrokken aan de Bossche­poort te Bergen-op-Zoom en Q
van hunne schildwachtposten uit de menigvuldige door ‘
‘ Connoim aangelegde (thans verdwenen) werken konden `
overzien, hadden al den tijd, om het hun door l/[ou. ver-
klaarde in de werkelijkheid nader te leeren kennen en
ook te begrijpen.