HomeVoorheen en thansPagina 11

JPEG (Deze pagina), 788.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

Q x
3

j II W
i · vaardig, elke tegenwerping dadelijk wist te weerleggen, J
i van tijd tot tijd van zijn stoel opsprong, met vlugge hand
H eenige denkbeeldige toestellen op de tafel etaleerde, en dan ,
3 uitriep: ,,ziet gij nu niet, dat het is zoo als ik zeide ?"
Natuurlijk zag vAN MARUM, die niet zulk eene levendige k`
verbeelding had als l/[0LL, dit volstrekt niet; en zoo ging
het dispuut, al warmer en warmer wordende , voort, totdat ~
A eindelijk wm lLimm, die, ofschoon volstrekt niet over- ·
tuigd, zich toch door Mom geheel in de engte gedreven
voelde, ietwat knorrig zijn gastheer verzocht hem zijn
_ 9 kamer te wijzen. Het was trouwens 2 ure in den nacht
geworden. {
Dat dit tooneel op mijn jeugdig gemoed eenen onuit-
wischbaren indruk heeft gemaakt, laat zich begrijpen. ·
Q Het is de eerste en laatste maal geweest dat ik van
MARUM heb ontmoet. Mom echter mocht ik later nader E
leeren kennen, toen ik als student een zijner toehoorders
= werd. De eerste van hem ontvangen indruk werd door E
{ zijne lessen bevestigd. Deze tintelden van geest, en zijne
,1 geestdrift plantte zich op zijn gehoor over, vooral wanneer I
hij proeven nam met eenig nieuw werktuig, dat hij pas
1 uit Engeland had ontvangen. Mom had namelijk eene
groote voorliefde voor al wat Engelsch was. jaarlijks l
i bracht hij eenige weken of zelfs maanden in Londen of ·
elders in Engeland door. Hij had onder de engelsche ·
geleerden vele vrienden. De Oxfordsche universiteit i
maakte hem zelfs juris doctor! Greene werktuigen vonden `
genade in zijne oogen, indien zij niet in Engeland ver-
vaardigd waren. En inderdaad moet men erkennen dat
toen ten tijde de duitsche en fransche instrumentmakers
verre beneden de engelsche stonden in de keurigheid,
netheid en zorgvuldigheid waarmede zij hunne instrumenten
ç _ vervaardigden, vooral die welke als Z?ZSZ(l’ZH7l@7ZllS de pré- l
i azlvzbïz dienst moesten doen. Maar Momo bracht uit Engeland
. 1
li , .