HomeVoorheen en thansPagina 10

JPEG (Deze pagina), 755.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

4 5
`
l
5
L IO j
genheid van den zoogenaamden Instituuts-dag, namelijk i ·
W dien der jaarlijksche vergadering van het Koninklijk i
Nederlandsch Instituut van kunsten en wetenschappen, jv
namen ook Mom. en VAN l[ARUM, de beroemde directeur g
{ van het museum van TEYLEl{,S stichting, tevens secretaris
E van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,
hunnen intrek bij den met beiden bevrienden Buvs. Er
waren toen nog geen spobrwegen, en, wilden zij de A
vergadering tijdig bijwonen, zoo moesten zij wel per
diligence of per trekschuit reeds den vorigen dag de reis
j naar Amsterdam doen. Zal het noodig zijn te zeggen _ ¥
‘ dat ik, die reeds een paar dagen lang telkens met veel
eerbied over de verwachte beide groote mannen had
hooren spreken, hunne komst met zekere spanning te i
gemoet zag. Eindelijk kwamen zij. Natuurlijk namen
i zij geen de minste notitie van den opgeschoten knaap
· die hun huisgenoot was. Maar die knaap mocht in de
i kamer blijven, hen hooren spreken, en dat was hem =
Q genoeg. Hij had op school reeds iets van physica ge- {
j leerd en kende het schoolboek van zijn gastheer van ,1
i buiten. Wat hij van de over physische onderwerpen l
gehouden gesprekken kon opvangen, vond derhalve in
hem eenen niet geheel onvoorbereiden toehoorder. g
Nog laat in den avond, na het souper, kwam het ge-
sprek tusschen de drie heeren op de vraag: of er ééne
of wel twee elektriciteiten zijn, eene vraag die toen aan
de orde van den dag was maar thans hare beteekenis
grootendeels verloren heeft. Allengsi werd het gesprek
tot een formeel dispuut tusschen Mom en VAN MARUM.
Buys nam er weinig deel aan, dan alleen om van tijd
tot tijd een bevredigend woord te spreken. Al spoedig
bleek toch dat de toen reeds hoog bejaarde vAN lV[AtRUM
volstrekt niet opgewassen was tegen zijn jongeren, wel- j _
bespraakten, schitterenden tegenstander, die, altijd slag- l
la