HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 582.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

l
' ~
f
.i
l
I N L E I I) I N Gr.
Deze Voordragt over ’sLands in- en uitwendigen loc-
li stand, ten besluite van drie voorgaande den 20 Maart
· 1874 voor een vrt] talrijk gehoor gehouden, werd onder
den indruk van de nog zeer onlangs weder opgekomen
+ zwarte stippen, ter perse gelegd. En schoon die nog-
maals voor’shands verdwenen of weggevaagd zgn, en
dank zij de luide afkeuring der openbare meening van
het beschaafd Europa, de eerlooze toeleg der rustver-
stoorders werd beschaamd, blüft het niettemin voor de
l vrije Nederlanders, gelijk voor de Belgen en Zwitsers
l geene onverschillige vraag, hoe te handelen wanneer on-
L verhoopt de gvgand werkeltik eens in aantogt ware. De
ï Politiek is in onzen tijd gansch niet vreemd van stoute
l aanslagen en verrassende wendingen, die al meer dan
, ééne Regering met den slag hebben gewaarschuwd, en
meer dan één argeloos" Volk eensklaps van zijne onaf-
gl hankelqkheid hebben beroofd. En de verademing door
het welwillend initiatief van verlichte Britsehe Staatslieden
aan het Vasteland geschonken, kan niet van langen duur
zijn, als niet de algemeene Vrede door krachtiger waar-
· borgen van de herlevende beginselen van het Volkenregt
` wordt verzekerd. Het is daarom de pligt gelgk het regt
+­.
i